คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ระบบนิเวศแหล่งน้ำและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อาทิ

▶️ เป็นหัวหน้าโครงการ "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทะเลและชายฝั่งบริเวณปากคลองไทย ฝั่งอันดามัน"   โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว   

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเรือ ทช.๑๐๖ และ ๘๐๕ ปฏิบัติงานร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

▶️ วันที่ 5 มีนาคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำเรือ ทช.๑๐๖ และ ๘๐๕ ปฏิบัติงานร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง บริเวณปากคลองไทยฝั่งอันดามัน  

▶️  และในวันที่ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 - 16:00 น  ได้จัดประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่โครงการ "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทะเลและชายฝั่งบริเวณปากคลองไทย ฝั่งอันดามัน"ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting

▶️  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน
        วันที่ 3 กันยายน 2565 สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) หรือ TCELS เข้าทำกิจกรรม CSR ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าของสถานีวิจัยฯ โดยทางคณะฯได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานีวิจัยฯ และศึกษาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ของสถานีฯ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมและทำกิจกรรม CSR ในการปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าระยะแรกฟัก (zoea) ลงสู่ทะเลบริเวณด้านหน้าสถานีวิจัยฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืนและเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังเจตนารมณ์ของการจัดกิจกรรมของทางคณะฯ ในครั้งนี้