โทร :
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Environmental Sciences), Ehime University, ประเทศญี่ปุ่น
M.Sc. (Environmental Sciences), Kagawa University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การประเมินสถานภาพกำลังผลิตและมลภาวะทางน้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400336


โทร : +66 2561 4288
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D.(Marine Biological Chemistry), Ehime University ประเทศญี่ปุ่น
M.S. (Marine Biochemistry), Kagawa University, JAPAN
วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อม ด้านการเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี ด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=450039


โทร : +66 2579 2924
พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : คุณภาพน้ำทางการประมงล, สัตว์น้ำสวยงาม
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400215


โทร : +662 942 8701
ชัชรี แก้วสุรลิขิต
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การศึกษา :
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสาหร่ายสีแดงที่มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=390009


โทร : +66 2561 4288
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Science), James Cook University, ประเทศออสเตรเลีย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายาก การจัดการทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ขยะทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400350


โทร :
สมหมาย เจนกิจการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา :
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=410010


โทร : +66 2561 4288
ธีระพงศ์ ด้วงดี
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Sc. (Environmental and Symbiotic Sciences), Prefectural University of Kumamoto
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ.(ประมง), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของหอยทะเลและปลาทะเลวัยอ่อน นิเวศวิทยาทางทะเล การถ่ายทอดปรอทในห่วงโซ่อาหารทางทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400211


โทร : +66 2561 4288
จินตนา สและน้อย
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400209


โทร : +662 942 8701
เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Ecotoxicology) University of Stirling, ประเทศอังกฤษ
M.S. (Aquaculture), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน, เกษตรผสมผสาน, พิษวิทยาทางน้ำ, สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480113


โทร : +66 2561 4288
จรวย สุขแสงจันทร์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : พฤติกรรมของสัตว์น้ำ, เทคโนโลยีการทำประมง, ปลาหมึก, พฤติกรรมและชีวประวัติของปลาหมึก
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=470021


โทร : +662 942 8701
ไพลิน จิตรชุ่ม
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : แพลงก์ตอนวิทยา
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480525


โทร : +66 2561 4288
สุชาย วรชนะนันท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Protected Areas Management), The University of Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล, การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง, การจัดการแนวปะการัง, การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480598


โทร : +66 2579 7642
มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (การจัดการประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การจัดการประมง​ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480310


โทร : +66 2561 4288
จิตราภรณ์ ฟักโสภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Coastal and Ocean Engineering), Oregon State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=420184


โทร : +662 942 8701
พัชรี ครูขยัน
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาทางน้ำ, สัตว์พื้นท้องน้ำ, ปรสิตสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=490035


โทร : +66 2561 1947
อิสริยา วุฒิสินธุ์
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Fisheries and Allied Aquacultures), Auburn university, USA
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การจัดการคุณภาพน้ำ และดินในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=500219


โทร : +66 2561 4288
ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Biology), National Taiwan Ocean University, ประเทศไต้หวัน
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : อนุกรมวิธานของกุ้งในแนวปะการัง, ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล, การดำน้ำลึกแบบ scuba
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=510250


โทร : 02-561-4288
เยาวลักษณ์ มั่นธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแพลงก์ตอนพืชทะเล/ไส้เดือนตัวกลมทะเล สัตว์พื้นทะเลขนาดกลาง
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520142


โทร : +66 2561 4288
นภาขวัญ แหวนเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Biology) Chiba University, ประเทศญี่ปุ่น
M.Sc. (Life and Earth Science) Chiba University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ ไส้เดือนทะเล หญ้าทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล ชีววิทยาทางทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=570118


โทร : +66 2561 4288
ชาคริต เรืองสอน
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล ระบบนิวศแนวปะการัง ระบบนิเวศป่าชายเลน
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=600015


โทร : +66 2561 4288
ธนัสพงษ์ โภควนิช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Eng. (Mechanical and Environmental Informatics), Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
M.Eng. (Integrated Water Resources Management), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
B.Eng. (Civil Engineering), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=600033


โทร : 025614288
วชิระ ใจงาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Sc. (Environmental & Symbiotic Sciences), Prefectural University of Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ.(ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการัง นิเวศวิทยาแนวปะการัง การถ่ายทอดโลหะหนักในห่วงโซ่อาหาร ไมโครพลาสติก
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=560233


โทร :
อลงกต อินทรชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
การศึกษา :
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400222


โทร :
อรรถวุฒิ กันทะวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
การศึกษา :
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480844


โทร :
กนกวรรณ ขาวด่อน
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการ
การศึกษา :
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=500185


โทร :
ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
การศึกษา :
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=540048


โทร : 0896958895
นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
การศึกษา :
วิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง) สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ระบบนิเวศป่าชายเลน, คุณภาพน้ำและดินจะกอน, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน KU Forest : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=560199