นางสาว
อุมาพร บัวคำภู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาชีววิทยาประมง