อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
นางสาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาการจัดการประมง