นางสาว
อรพินท์ จินตสถาพร
Orapint Jintasataporn
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาจารย์
30110925
รองศาสตราจารย์
สัตวศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
Animal Science, Kasetsart University, Thailand
วิทยาศาสตรการประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
Fisheries Science, Kasetsart University, Thailand
โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ
Aquatic animal Nutrition, Aquafeed
01251371. 01251372. 01251471. 01251571 01251572. 01251671. 01251672