นาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล