0879317444
นาย
วชิระ ใจงาม
Wachirah Jaingam
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
อาจารย์ (ดร.)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อาจารย์
พ.3144
D.Sc. (Environmental & Symbiotic Sciences), Prefectural University of Kumamoto, ประเทศญี่ป่น
D.Sc. (Environmental & Symbiotic Sciences), Prefectural University of Kumamoto, Japan
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
M.S. (Marine Science), Graduate School, Kasetsart University, Thailand
วท.บ. (ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
B.C. (Fisheries), Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Thailand
อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการัง นิเวศวิทยาแนวปะการัง การถ่ายทอดโลหะหนักในห่วงโซ่อาหาร ไมโครพลาสติก
Taxonomy of crab, Coral reef ecology, Biomagnification of haevy metal (mercury) in the marine ecosystem, Microplastic in the marine ecosystem
"1. 01255101 มนุษย์กับทะเล Man and Sea
2. 01255211 พรรณสัตว์น้ำ Aquatic Fauna
3. 01255212 พรรณสัตว์น้ำปฏิบัติการ Laboratory in Aquatic Fauna
4. 01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล Breeding and Nursing of Marine Animals
5. 01255361 เครื่องมือทำการประมง Fishing Gear
6. 01255442 นิเวศวิทยาแนวปะการัง Coral Reef Ecology"
"1. หัวหน้าโครงการ: การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบให้อากาศแบบ eco-Bubble® เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๓) ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน แหล่งทุน: บริษัท Taikogiken Co., Ltd., Japan

2. หัวหน้าโครงการ: โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และการสร้างเครื่องมือดักจับขยะจากแหล่งน้ำไหลอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๓) ดำเนินการจนถึงปัจจุบันแหล่งทุน: มูลนิธิไอวีแอล

3. ผู้ร่วมวิจัย: โครงการจ้างเหมาพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยระยะที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน แหล่งทุน: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) งบประมาณ 8,000,000 บาท

"
"พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม วิสัย คงแก้ว และ สหัส ราชเมืองขวาง ความหลากชนิด ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของกลุ่มปูทหารบริเวณหาดทรายรอบสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 2560, หน้า 770-778

พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม วิสัย คงแก้ว และ สหัส ราชเมืองขวาง ชีวประวัติเบื้องต้นของปูม้าลายแดง, Portunus gladiator (Fabricius, 1798) จากอวนจมปู จ.ระนอง ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 2560, หน้า 761-769

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ กมลชนก วงศ์อิสรกุล วชิระ ใจงาม และ กนกวรรณ ขาวด่อน ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูจากอวนจมปู จ.ชลบุรี ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 2559, หน้า 938-946

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน ชีวประวัติเบื้องต้นของปูฤาษีจุดและพฤติกรรมการกินหอยเป็นอาหาร ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2559, หน้า 922-930

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน ประชาคมปูในหาดหินและหาดทราย บริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรีและหมู่เกาะมัน จ.ระยอง ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2558, หน้า 1333-1341

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน ชีวประวัติเบื้องต้นของปูเป้ตุ่ม (Dorippe quadridens Fabricius, 1793) และพฤติกรรมการแบกวัตถุในน้ำ ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ, 2557, หน้า 242-249

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ ธนิษฐา ศิริวิรินทรัตน์ วชิระ ใจงาม กฤษธนสรรค์ อินทร์บำรุง และ วีระพงษ์ ศรีโฉมงาม ความหลากหลายทางชีวภาพของปูจากอวนจมปู จ.ระยอง ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง. กรุงเทพฯ, 2556, หน้า 422-429

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม และ วีระพงษ์ ศรีโฉมงาม ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 “ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส”. ภูเก็ต, 2555, หน้า 308-318

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม และ วีระพงษ์ ศรีโฉมงาม ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาประมง. กรุงเทพฯ, 2554, หน้า 478-488

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม เอกพันธ์ พจน์ดำรง และ วีระพงษ์ ศรีโฉมงาม ความหลากหลายทางชีวภาพของปูในแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง. กรุงเทพฯ, 2553, หน้า 435-446

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วรรณิศา ลีลารุจิ และ วชิระ ใจงาม ความหลากชนิด วิธีการอำพรางตัว และพฤติกรรมการแต่งตัวของปูแต่งตัว ในประมวลผลงานวิจัย “การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551”. ภูเก็ต, 2552, หน้า 459-467

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ เจ เกียรติธนะบำรุง วีระพงศ์ ศรีโฉมงาม และ วชิระ ใจงาม ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อการแพร่กระจายของปูทหาร (Dotilla wichmanni) ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง. กรุงเทพฯ, 2552, หน้า 543-552

พันธุ์ทิพย์ วิเศษ-พงษ์พันธุ์ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ วชิระ ใจงาม; เอกพันธ์ พจน์ดำรง การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณแหลมพันวา จ.ภูเก็ต ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง. กรุงเทพฯ, 2552, หน้า 533-542

วชิระ ใจงาม พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ และ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ความสัมพันธ์ของปูที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในแนวปะการัง บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง. กรุงเทพฯ,2551, หน้า 492-502

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ วชิระ ใจงาม และ เอกพันธ์ พจน์ดำรง ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง. กรุงเทพฯ, 2551, หน้า 503-514

วชิระ ใจงาม พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ และ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ การศึกษาความหลากชนิดของปูที่ได้จากการทำประมงอวนลอยปูในประเทศไทย ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาประมง. กรุงเทพฯ, 2550, หน้า 603-612

พันธุ์ทิพย์ วิเศษ-พงษ์พันธุ์ วชิระ ใจงาม และ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาประมง. กรุงเทพฯ, 2550, หน้า 613-624
"
"Duangdee T, Jaingam W, Kobayashi J, and Tsutsumi H. Effect of ontogenetic changes of feeding habits on total mercury level in red stingray, Hemitrygon akajei. Jpn. J. Environ. Toxicol. 2021; 24, 12–25.

Yoshikawa A, Ikeo K, Imoto J, Jaingam W, Putri L.S.E, Nakano T, Shimomura M, and Asakura A. Colour variation of the intertidal hermit crab Clibanarius virescens considering growth stage, geographic area in the Indo–West Pacific Ocean, and molecular phylogeny. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 2020; 100 (7) 1107-1121.

Tsutsumi H, Jaingam W, Dugadee T, and Arizono K. Characteristics of the bioaccumulation process of mercury in the benthic ecosystem in the enclosed coastal seas. Journal of Environment and Safety. 2019; 10 (2) 99-108.

Yoshikawa A, Ikeo K, Imoto J, Jaingam W, Putri L.S.E., Mardiansyah, Kumar A.B., and Asakura A. Molecular Phylogeny of Clibanarius Dana, 1852 from the Indo-West Pacific: Evolution of Pereopod Colour Pattern and Habitat Adaptation. Crustaceana. 2019; 92 (7) 799-839.

Jaingam W, Komorita T, Ishimatsu S, Takenaka R, Umehara A, Kobayashi J, Yamamoto M, Arizono K, and Tsutsumi H. Biomagnification process of total mercury in the macro-benthic animals in an enclosed bay, Isahaya Bay, Kyushu, Japan. Japanese Journal of Environmental Toxicology. 2018; 21 (1) 9-20.

Jaingam W, Komorita T, Ishimatsu S, Kobayashi J, Yamamoto M, Arizono K, Tsutsumi H. Influence of benthic biomagnification process on the total mercury content of fish and mega-benthos in an enclosed bay. Journal of the Japanese Society of Shiranuikai & Kumagawa Regional Studies. 2018; 12 (1): 3-14.
"