นาย
พนักงานเลี้ยงสัตว์ ระดับ บ 1
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล