+666 2546 1999
ตำแหน่งทางวิชาการ (อังกฤษ)
Assistant Professor
นาย
ธนัสพงษ์ โภควนิช
Tanuspong POKAVANICH
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์
3342
D.Eng. (Mechanical and Environmental Informatics), Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
D.Eng. (Mechanical and Environmental Informatics), Tokyo Institute of Technology, JAPAN
M.Eng. (Integrated Water Resources Management), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
M.Eng. (Integrated Water Resources Management), Asian Institute of Technology, THAILAND
B.Eng. (Civil Engineering), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, ประเทศไทย
B.Eng. (Civil Engineering), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, THAILAND
แบบจำลองกระแสน้ำและคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำ การสำรวจภาคสนาม เครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม
Numerical simulation of coastal and estuarine hydrodynamic and water quality processes, Hydrographic survey, Instrumentation
"Physical Oceanography, Research Methods, Seminar, Numerical modeling technology in biogeochemical processes, Man & Sea
สมุทรศาสตร์กายภาพ, ระเบียนวิธีวิจัย, สัมนา, เทคโนโลยีในแบบจำลองคุณภาพน้ำ-ดิน, มนุษย์กับทะเล"
"1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย - จัดเตรียมแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ 3 มิติ
2. โครงการจัดเตรียมแบบจำลองคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน"
"1. Enhancement of the operational early warning system for the Gulf of Thailand - Setting up 3D hydrodynamic model
2. Setting up 3D water quality model for the Inner-Gulf of Thailand"
"Al-Said, T., Yamamoto, T., Madhusoodhanan, R., Al-Yamani, F., Pokavanich, T. Summer hydrographic characteristics in the northern ROPME Sea Area: Role of ocean circulation and water masses, Estuarine, Coastal and Shelf Science 213, 18-27.

Alosairi, Y. and Pokavanich, T., Al-Sulaiman, N. Three-Dimensional Hydrodynamic modelling study of reverse estuarine circulation: Kuwait Bay. Marine Pollution Bulletin 127, 82-96.

Al-said, T., Madhusoodhanan, R., Pokavanich, T., Al-Yamani, F., Kedila, R., Al-Ghunaim, Aws, Al-Hashem, A. Environmental characterization of a semiarid hyper saline system base on dissolve trace metal-macronutrient synergy: A multivariate spatio-temperal approach. Marine Pollution Bulletin 129, 846-858.

Latcharote, P., Al-Salem, K., Suppasri, A., Pokavanich, T., Toda., S., Jayaramu, Y., Al-Enezi, A., Al-Ragum, A., Imamura, F. Tsunami hazard evaluation for Kuwait and Arabian Gulf due to Makran Subduction Zone and Subaerial landslides. Natural Hazards, 1-16.

Alosairi, Y. and Pokavanich, T. Residence and transport time scales associated with Shatt Al-Arab discharges under various hydrological conditions estimated using a numerical model. Marine Pollution Bulletin, Marine Pollution Bulletin Volume 118 (1–2), 85-92.

Alosairi, Y. and Pokavanich, T. Seasonal circulation assessments of the Northern Arabian/Persian Gulf, Marine Pollution Bulletin Volume 116 (1–2), 270-290.

Pokavanich, T. and Alosairi, Y. Measurement of seasonal variability of hydro-environmental characteristics of Kuwait Bay, Arabian Journal of Geoscience 9: 1-20.

Pokavanich, T., and Alosairi, Y. Summer Flushing Characteristics of Kuwait Bay. Journal of Coastal Research 30-5, 1066 – 1073.

Al-Enezi, E., Al-Dousari, A. M., Pokavanich, T., Al-Shammari, F. M. Modeling Adsorption of Inorganic Phosphorus on Dust fallout in Kuwait Bay. Journal of Engineering Research 2-2, 1-14.
"
"Al-Said, T., Yamamoto, T., Madhusoodhanan, R., Al-Yamani, F., Pokavanich, T. Summer hydrographic characteristics in the northern ROPME Sea Area: Role of ocean circulation and water masses, Estuarine, Coastal and Shelf Science 213, 18-27.

Alosairi, Y. and Pokavanich, T., Al-Sulaiman, N. Three-Dimensional Hydrodynamic modelling study of reverse estuarine circulation: Kuwait Bay. Marine Pollution Bulletin 127, 82-96.

Al-said, T., Madhusoodhanan, R., Pokavanich, T., Al-Yamani, F., Kedila, R., Al-Ghunaim, Aws, Al-Hashem, A. Environmental characterization of a semiarid hyper saline system base on dissolve trace metal-macronutrient synergy: A multivariate spatio-temperal approach. Marine Pollution Bulletin 129, 846-858.

Latcharote, P., Al-Salem, K., Suppasri, A., Pokavanich, T., Toda., S., Jayaramu, Y., Al-Enezi, A., Al-Ragum, A., Imamura, F. Tsunami hazard evaluation for Kuwait and Arabian Gulf due to Makran Subduction Zone and Subaerial landslides. Natural Hazards, 1-16.

Alosairi, Y. and Pokavanich, T. Residence and transport time scales associated with Shatt Al-Arab discharges under various hydrological conditions estimated using a numerical model. Marine Pollution Bulletin, Marine Pollution Bulletin Volume 118 (1–2), 85-92.

Alosairi, Y. and Pokavanich, T. Seasonal circulation assessments of the Northern Arabian/Persian Gulf, Marine Pollution Bulletin Volume 116 (1–2), 270-290.

Pokavanich, T. and Alosairi, Y. Measurement of seasonal variability of hydro-environmental characteristics of Kuwait Bay, Arabian Journal of Geoscience 9: 1-20.

Pokavanich, T., and Alosairi, Y. Summer Flushing Characteristics of Kuwait Bay. Journal of Coastal Research 30-5, 1066 – 1073.

Al-Enezi, E., Al-Dousari, A. M., Pokavanich, T., Al-Shammari, F. M. Modeling Adsorption of Inorganic Phosphorus on Dust fallout in Kuwait Bay. Journal of Engineering Research 2-2, 1-14.
"