สุภาวดี พุ่มพวง
นางสาว
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ