นาง
สุภาณี แจ่มขำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ