นางสาว
สมศรี กลั่นน้ำเค็ม
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ