ศิริสุดา จำนงทรง
นางสาว
อาจารย์ (ดร.)
ภาควิชาการจัดการประมง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต