ประภา รุ่งเรือง
นางสาว
พนักงานสถานที่
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง