พงษ์เทพ วิไลพันธ์
นาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง