0841244342
นาง
พิศมัย ศรีจันทร์
Pissamai Srijan
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
1309
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี ประเทศไทย