029428644-5
นาง
ปัทมา ระตะนะอาพร
Pattama Ratana-arporn
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
อาจารย์
1009
รองศาสตราจารย์
วทด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
Ph.D (Food Technology) Chulalongkorn University, Thailand
วทม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
M.App.Sc (Food Technology) University of New South Wales, Australia
วทบ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
B.Sc (Food Technology) Chulalongkorn University, Thailand
การแปรรูปสัตว์น้ำ
Fish Processing