มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์
นางสาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาการจัดการประมง