0841342849
นาง
มีนา ปานทอง
Meena Panthong
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1224
ชำนาญการ
สังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
M.A.(Applied Sociology) ku. Thailand
กศ.บ.(การประถมศึกษา) วิทยาลัยจันทรเกษม ประเทศไทย
B.Ed.(Elementary Education) Chandrakasem Thailand
การประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ กรณีศึกษาภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง