นาย
คำภา อวนศรี
พนักงานผลิตทดลอง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ