กัญยภัทร ผุยเพ็ง
นาง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล