0954560815
นาง
หนูจี จันทรัตน์
Nujee Jantarat
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
พนักงานทั่วไป
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
พนักงานทั่วไป
1242