นาง
ดวงเดือน วารีวะนิช
DAUNGDOEN VAREEVANICH
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
นักวิทยาศาสตร์
1225
ชำนาญการ
วท.ม./ผลิตภัณฑ์ประมง/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย/พ.ศ.2543
กศ.บ./วิทยาศาสตร์-เคมี/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย/พ.ศ.2535