นางสาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาการจัดการประมง