0899288769
นางสาว
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
Jiraporn Runglerdkriangkrai
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
อาจารย์
1010
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Food Science) The United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University/ Japan
วทม.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วทบ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
การควบคุมคุณภาพ, การแปรรูปอาหาร, เคมีโปรตีน
Quality control, Food processing, Protein chemistry
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง (Quality control of fishery products), การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยความร้อนสูง (Thermal processing for fishery products), โปรตีนของเนื้อปลา (Fish meat protein), โปรตีนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Protein in fish and fishery products)
"เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ, 2546,
ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋อง, ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"