นาย
จิระ ภูมิขนอน
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
ภาควิชาชีววิทยาประมง