จีรภา หินซุย
นางสาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง