นาย
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ