ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “OQEANOUS Program”
ณ Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุ่น

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
• นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน (GPA > 3.00)
• นิสิตระดับปริญญาโทปัจจุบัน

ระยะเวลาการแลกเปลี่ยน
•เดือน เมษายน ถึง กันยายน 2566

จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน
•1-2 คน

วิธีการสมัครกรอกใบสมัครโครงการ OQEANOUS PLUS ที่แขวนใน website คณะประมง (กรอกรายละเอียดเฉพาะชื่อ นามสกุล เบอร์โทรและ email) และส่งที่หน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2565

วิธีการคัดเลือก
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 7 ตุลาคม 2565
หมายเหตุ : หากนิสิตไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษในการสมัคร เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว คณะจะออกหนังสือรับรองประกอบเพื่อส่งมหาวิทยาลัย TUMSAT ต่อไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ (email: ffiswak@ku.ac.th)


ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://fish.ku.ac.th/web/ใบสมัครโครงการ_OQEANOUS_Plus.doc