alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร. 08-5321-5469