พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 เป็นสถานที่รวบรวมตัวอย่างพรรณปลาและสัตว์น้ำทั่วประเทศตั้งแต่สมัยที่ Dr. Hugh M. Smith
ได้เข้ามารับราชการในประเทศไทยราวปี พ.ศ. 2466 ( รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 )        ต่อมาจึงได้
ทำการรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ำเพิ่มเติมโดยคณาจารย์และนิสิตคณะประมงอย่างต่อเนื่อง   ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ธรรม
ชาติวิทยาประมงนี้      ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการรวบรวมหลักฐานการศึกษาธรรมชาติวิทยาทางน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศ
หน้าที่หลักของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คือ การรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทางน้ำเพื่อการศึกษาค้นคว้า
วิจัยและจัดการแสดงเป็นบางส่วนเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา    เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก
ให้แก่เยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ได้รวบรวมสิ่งของและตัวอย่างที่มีคุณค่าทางการศึกษาด้านธรรมชาติวิทยาในประเทศ
ไทยไว้เป็นจำนวนมาก เช่น
  ตัวอย่างปลาไทยตั้งแต่  พ.ศ. 2466   โดยมีตัวอย่างต้นแบบและตัวอย่างเคียงต้นแบบ     จำนวนมากกว่า    49    ชนิด ตัวอย่าง ที่ได้รับการจำแนกชนิดแล้ว มากกว่า 500 ชนิด


    Dr. Hugh M. Smith    Smith 's index card
แผ่นดัชนีบันทึกข้อมูลปลา       และสมุดบันทึกข้อมูลภาคสนามเขียน
ด้วยลายมือ Dr. Hugh M. Smith  ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
มีข้อมูลสำคัญ     ในการสำรวจและศึกษาทางด้านทรัพยากรประมงของ
ประเทศไทยเป็นครั้งแรก  Smith 's field note

 ต้นฉบับภาพวาดปลาฝีมือหลวงมัศยจิตรการ      (ประสพ ตีระนันท์)
ช่างเขียนภาพประจำกระทรวงเกษตราธิการในสมัยรัชกาลที่ 6    ซึ่งมี
รายละเอียดถูกต้องและเหมือนจริงมากที่สุด เนื่องจากเป็นการวาดเพื่อ
ประกอบการตั้งชื่อปลาและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
วิทยาในประเทศไทย
 


     ต้นฉบับภาพวาดปลา     หลวงมัศยจิตรการ
  ตัวอย่างเปลือกหอยและสาหร่ายทะเลชนิดต่าง ๆ

 
 
                   ตัวอย่างเปลือกหอย                              สาหร่ายทะเล

ตัวอย่างสัตว์สตาฟ และโครงกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด
 
   

>> ข่าวประชาสัมพันธ์


                                               อ่านทั้งหมด

>> กิจกรรมและผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาประมง

                                              
       
                                        อ่านทั้งหมด

>>   แบบฟอร์มขอใช้บริการพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาประมง

                                                 Download

>>   Fish Catalogue of KUMF                                                          
                                                 Download

   

>>
"มัศยจิตรการ"
เป็นหนังสือรวบรวมภาพวาดปลาชุด  ซึ่งมี
ความสำคัญต่อการศึกษาอนุกรมวิธานและ
ธรรมชาติวิทยาของไทยที่วาดโดย 
หลวงมัสยจิตรการ (ประสพ  ตีระนันท์)
และศาสตราจารย์ โชติ สุวัตถิ

  ราคาเล่มละ 1,990 บาท มีจำหน่ายที่คณะประมง  

>>"พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง"
เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธรรม
ชาติวิทยาประมงของคณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคา 200 บาท มีจำหน่ายที่คณะประมง
     
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
        มิวเซียมสยาม
           พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
         พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน
          พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
        พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
           แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     Name   :
     E-mail  :
                 

Kasetsart University Museum Of Fisheries

 
       พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
      เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์     เวลา 9.00 - 16.00 น.      โทรศัพท์ : 0-2579-5579, 0-2942-8981 ต่อ 1676