กิจกรรมและผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

 >>>   คณะผู้เยี่ยมชมจากคณะสังคมศาสตร์ และคณะเกษตร
 >>>   คณะผู้เยี่ยมชมจากประเทศญี่ปุ่น
 >>>   การถ่ายทำรายการกบนอกกะลาตอน "ปลาดุก"
 >>>   คณะศึกษาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์
 >>>   มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และนักเรียนเยี่ยมชม พธวป.
 >>>   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2 เยี่ยมชม พธวป.
 >>>   ผู้เยี่ยมชมจากประเทศ อินโดนิเซียน เยี่ยมชม พธวป.
 >>>   Open house คณะประมง
 >>>   นิสิตปี1คณะประมงและเทคนิคสัตว์แพทย์ เยี่ยมชม พธวป.
 >>>   บริษัท บานาน่า สตูดิโอ ขอรับบริการข้อมูลเรื่อง วาฬบรูด้า
 >>>   ผู้เยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 >>>   นิสิตลงทะเีบียนรายวิชา Science Extra ขอใช้สถานที่สอบภาคปฏิบัติ
>>>   คุณมิกะ โยชิมุระและน้องสาวจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดเยี่ยมชม พธวป. (Miss Mika&Yoshie Yoshimura)
>>>   คณะครูและน้องๆจากโรงเรียนกุมุทมาส เยี่ยมชม พธวป.
>>>   บุคลลทั่วไปและนิสิตเยี่ยมชมพธวป. ประจำเดือยเดือนมกราคม 2557
>>>   บุคลลทั่วไปและนิสิตเยี่ยมชมพธวป. ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2557
>>>   บุคลลทั่วไปและนิสิตเยี่ยมชมพธวป. ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2557
>>>   บุคลลทั่วไปและนิสิตเยี่ยมชมพธวป. ประจำเดือนเดือนเมษายน 2557
 
   

>> ข่าวประชาสัมพันธ์


                                               อ่านทั้งหมด

>> กิจกรรมและผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาประมง

                                              
       
                                        อ่านทั้งหมด
   

>>
"มัศยจิตรการ"
เป็นหนังสือรวบรวมภาพวาดปลาชุด  ซึ่งมี
ความสำคัญต่อการศึกษาอนุกรมวิธานและ
ธรรมชาติวิทยาของไทยที่วาดโดย 
หลวงมัสยจิตรการ (ประสพ  ตีระนันท์)
และศาสตราจารย์ โชติ สุวัตถิ

  ราคาเล่มละ 1,990 บาท มีจำหน่ายที่คณะประมง  

>>"พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง"
เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธรรม
ชาติวิทยาประมงของคณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคา 200 บาท มีจำหน่ายที่คณะประมง
     
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
        มิวเซียมสยาม
           พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
         พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน
          พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
        พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
           แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     Name   :
     E-mail  :
                 

Kasetsart University Museum Of Fisheries
       พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
      เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์     เวลา 9.00 - 16.00 น.      โทรศัพท์ : 0-2579-5579, 0-2942-8981 ต่อ 1676