ภาษาไทย    English

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้
และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ


รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries


หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของภาควิชาการจัดการประมง คือ

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาการจัดการประมง (Fishery Management)


     การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ (Professional courses) ซึ่งประกอบด้วย วิชาแกน (Core courses)  วิชาเฉพาะบังคับและวิชาเฉพาะเลือก (Fundamental courses)  ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละภาควิชา  โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาการจัดการ  ดังนี้
 หมวดวิชาเฉพาะ (Professional courses)

 ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต

   วิชาเฉพาะบังคับ  (Fundamental Courses) 
01251111**  

ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (Water Resources and Aquatic Ecosystem)

  3 (3-0)
01252241**   มีนวิทยา (Ichthyology)   3 (3-0)
01252242**   มีนวิทยา ภาคปฏิบัติการ (Laboratory. in Ichthyology)   1 (0-3)
01253111**   การประมงทั่วไป (Fisheries in General)    3 (3-0)
01255211**   พรรณสัตว์น้ำ (Aquatic Fauna)   2 (2-0)
01255212**   พรรณสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory Aquatic Fauna)   1 (0-3)
01401114   พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany)   3(2-3)
01403111   เคมีทั่วไป (General Chemistry)   4(4-0)
01403112   เคมีทั่วไป  ภาคปฏิบัติการ (Laboratory. in General Chemistry)   1(0-3)
01403221   เคมีอินทรีย์ (OrganicChemistry)   4(4-0)
01403112   เคมีอินทรีย์  ภาคปฏิบัติการ (Laboratory. in Organic Chemistry)   1(0-3)
01417111   แคลคูลัส I (Calculus I)   3 (3-0)
 01419211   จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)   3 (3-0)
01419214   จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Fundamental)   1(0-3)
01422111   หลักสถิติ (Principles of Statistics)   3 (3-0)
01423113    สัตววิทยาทั่วไป (General Zoology)   3(2-3)
01424111   หลักชีววิทยา (Principles of Biology)   3 (3-0)
01424111   หลักชีววิทยา ภาคปฏิบัติการ  (Laboratory in Biology)   1(0-3)
 
     นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม


คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900