เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30น.
เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries


คณะประมงได้กำหนดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร เป็นระยะเวลาเรียน 4  ปี  ประกอบด้วย 5 สาขาวิชาเอก ดังนี้ 


     โดยได้รับวุฒิการศึกษาเหมือนกัน คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) ซึ่งนิสิตต้องผ่านการเรียนอย่างน้อย   138 หน่วยกิต โดยที่ 1 หน่วยกิตเท่ากับ 1 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์  หรือ 2-3 ชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่ต้องการศึกษาในคณะประมง สามารถสมัครผ่านระบบการรับเข้าศึกษาโดยวิธีต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายละเอียดของวิธีการสมัครเข้าเรียนข้างต้น    ซึ่งนิสิตของคณะประมงเมื่อเข้าศึกษา ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และวิชาเฉพาะในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม


คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900