คณะประมง มีอาคารสถานที่สำหรับการเรียนการสอนการวิจัยของคณะประมงภายในวิทยาเขตบางเขน  จะอยู่รวมกันทั้งหมดที่บริเวณด้านทิศเหนือติดกับถนนวิภาวดีรังสิตและคลองบางเขน ประกอบด้วย

อาคารบุญอินทรัมพรรย์
เป็นที่ตั้งของสำนักงานคณบดี สำนักงานเลขานุการคณะฯ ภาควิชาชีววิทยาประมง  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ และศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 

อาคารโชติสุวัตถิ
เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 

อาคารจินดาเทียมเมธ
เป็นที่ตั้งของส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง และห้องปฏิบัติการรวม 

อาคารเมฆบุญพราหมณ์
เป็นที่ตั้งของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาการจัดการประมง และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

อาคารวลัยลักษณ์
เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ และห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ 

อาคารทัสนีสรสุชาติ
เป็นที่ตั้งของโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารสัตว์น้ำ 

อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์
เป็นที่ตั้งของอาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน 

อาคารวิทย์ธารชลานุกิจ
เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ 

อาคารศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ

อกจากนี้คณะประมงยังมีสถานีวิจัย 4 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การฝึกงานนิสิต เป็นสถานที่สำหรับการทำการวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต และเป็นสถานที่ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ประกอบด้วย

สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สถานีวิจัยประมงศรีราชา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

เรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์ 1
สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การฝึกงานนิสิต และการวิจัย ระวางขับน้ำ 87 ตันกรอส