อรพินท์ จินตสถาพร
Position
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
สังกัด
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
People Role
คณาจารย์
ผู้บริหาร
Off
ลำดับที่
4