อุทัยรัตน์ ณ นคร
Position
ศาสตราจารย์ (ดร.)
สังกัด
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คำนำหน้าชื่อ
นาง
People Role
คณาจารย์
ผู้บริหาร
Off
ลำดับที่
2