0851305752
นาย
ศิลป์ชัย มณีขัติย์
Sinchai Maneekat
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาชีววิทยาประมง
นักวิทยาศาสตร์
1230
ชำนาญการพิเศษ
วท.ม./วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประเทศไทย
M.S./Environmental Science/kasetsart University/Thailand

ศษ.บ./วิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ประเทศไทย
B.Ed./Science/Sukhothaithammatirat University/Thailand
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร/วิทยาลัยครูเชียงใหม่/ประเทศไทย
Diploma in Science/Agricuture Technology/Chiang Mai Teacher's College/Thailand
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Science
ผู้ช่วยสอนวิชาสรีรวิทยาของสัตว์น้ำ/ Teaching Assistant in Physiology of Aquatic Animals