0968011974
นาย
ถิรวัฒน์ รายรัตน์
Tirawat Rairat
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
อาจารย์ (ดร.)
ภาควิชาชีววิทยาประมง
อาจารย์
3184
Ph.D. (Veterinary Medicine), National Chung Hsing University, Republic of China (Taiwan), 2020
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
Master of Science (Fisheries Science), Kasetsart University, Thailand, 2014
เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
Bachelor of Science in Pharmacy (First Class Honors), Mahidol University, Thailand, 2011
เภสัชวิทยาของสัตว์น้ำ เภสัชจลนศาสตร์ ยาต้านจุลชีพ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ
Aquatic animal pharmacology, pharmacokinetics, antimicrobials, chemicals and natural products for aquaculture, aquatic animal diseases
โรคสัตว์น้ำ (Diseases of Aquatic Animals), เภสัชวิทยาของสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Pharmacology), การใช้สารเคมีและยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Application of Chemicals and Drugs in Aquaculture)

"1. Rairat, T., Y.S. Kuo, C.C. Chang, C.Y. Hsieh and C.C. Chou. 2020. Bath immersion pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). J Vet Pharmacol Therap. http://dx.doi.org/10.1111/jvp.12887 (Pharmacokinetic Report)
2. Rairat, T., W. Thongpiam, C.Y. Hsieh, Y.K. Liu, S. Tunkijjanukij and C.C. Chou. 2020. Salinity-dependent pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its implication in optimal dosing regimen. Aquaculture 519: 734900. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734900
3. Rairat, T., C.Y. Hsieh, W. Thongpiam, N. Chuchird, and C.C. Chou. 2020. Temperature-dependent non-linear pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its implementation in optimal dosing regimen determination. Aquaculture 517: 734794. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734794
4. Rattanapanadda, P., H.C. Kuo, T.W. Vickroy, C.H. Sung, T. Rairat, T.L. Lin, S.Y. Yeh and C.C. Chou. 2019. In vitro and in vivo synergistic effects of florfenicol and thiamphenicol in combination against swine Actinobacillus pleuropneumoniae and Pasteurella multocida. Front Microbiol 10: 2430. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02430
5. Rairat, T., C.Y. Hsieh, W. Thongpiam, and C.C. Chou. 2019. Pharmacokinetic-pharmacodynamic modelling for the determination of optimal dosing regimen of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) at different water temperatures and antimicrobial susceptibility levels. J Fish Dis 42 (8): 1181-1190. https://doi.org/10.1111/jfd.13040
6. Rairat, T., C.Y. Hsieh, W. Thongpiam, C.H. Sung and C.C. Chou. 2019. Temperature-dependent pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) following single oral and intravenous administration. Aquaculture 503: 483-488. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.12.081
7. Rairat, T., M.K. Hsieh, T.W. Vickroy and C.C. Chou. 2019. Reduced resident time and tissue residues of synergistic florfenicol-thiamphenicol combination in Leghorn chickens. Pak Vet J, 39 (2): 310-312. http://dx.doi.org/10.29261/pakvetj/2019.013 (Short Communication)
8. Liao, Z.H., Y.J. Chen, J.T. Tzen, P.C. Kuo, M.R. Lee, F.D. Mai, T. Rairat and C.C. Chou. 2018. Effect of teapot materials on the chemical compositions of oolong tea infusion. J Sci Food Agric 98 (2): 751-757. https://doi.org/10.1002/jsfa.8522
9. Chen, H.R, T. Rairat, S.H. Loh, Y.C. Wu, T.W. Vickroy and C.C. Chou. 2017. Assessment of veterinary drugs in plants using pharmacokinetic approaches: The absorption, distribution and elimination of tetracycline and sulfamethoxazole in ephemeral vegetables. PLoS ONE 12 (8): e0183087. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183087
10. Chuchird, N., H. Niyamosatha, T. Rairat and A. Keetanon. 2017. Effect of dietary phytobiotics products on growth, immune responses and vibriosis resistance in Litopenaeus vannamei. J Fish Aquat Sci 12 (4): 184-190. https://doi.org/10.3923/jfas.2017.184.190
11. Rairat, T., S.C. Ou, S.K. Chang, K.P. Li, T.W. Vickroy and C.C. Chou. 2017. Plasma pharmacokinetics and tissue depletion of cyromazine and its metabolite melamine following oral administration in laying chickens. J Vet Pharmacol Therap 40 (5): 459-467. https://doi.org/10.1111/jvp.12379
12. Yowaphui, N., T. Rairat and N. Chuchird. 2016. Effect of formic acid, β-carotene and vitamin E on growth, survival and prevention to Vibrio parahaemolyticus in rearing of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). KU Fish Res Bull 40 (1): 1-14.
13. Chuchird, N., P. Rorkwiree and T. Rairat. 2015. Effect of dietary formic acid and astaxanthin on the survival and growth of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) and their resistance to Vibrio parahaemolyticus. SpringerPlus 4: 440. https://doi.org/10.1186/s40064-015-1234-x
14. Niyamosatha, H., N. Chuchird and T. Rairat. 2015. Effect of dietary polyphenol-rich feed additive from grape pomace on growth, survival, and tolerance to Vibrio infection in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). KU Fish Res Bull 39 (2): 1-9.
15. Rairat, T., N. Chuchird and C. Limsuwan. 2013. Effect Sangrovit WS on growth, survival and prevention of Vibrio harveyi in rearing of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). KU Fish Res Bull 37 (1): 19-29."