alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
สังกัดสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร. 08-5321-5469