alt

เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสองปริญญา “KU-OUC Dual Degree Program” ประจำปีการศึกษา 2564

การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษ เป็นโครงการที่นิสิตจะได้เรียนและทำวิจัยทั้งที่ประเทศไทยและที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้ทุนการศึกษา พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ขณะที่เรียนอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับสองปริญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย และ 2 ปี ที่ Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่าง