Skip to main content

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาควิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นผู้นำของโลกในการเลี้ยงกุ้งทะเล และสัตว์น้ำอื่นๆ

วิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ก้าวไปไม่แพ้ชาติใดในโลก บัณฑิตที่จบสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นผู้มีความสามารถนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยง อนุบาล และเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ จึงสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการด้านโรคสัตว์น้ำ รวมถังการใช้สารเคมีกับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม หน่วยงานที่รองรับได้แก่ กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน การประปารครหลวง ฯลฯ

วิทยาศาสตร์บัญฑิต (ป.ตรี)

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ "ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ"

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้

01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(Principles  of Aquaculture) 3 (3-0-6)
01251321 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด (Breedi ng and Nursing of Freshwater Animals) 3 (3-2-5)
01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล (Breeding and Nursing of Marine Animals ) 3 (3-2-5)
0125323 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Freshwater Animal Culture)  3 (3-2-5)
01251324 การเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture) 3 (3-0-6)
01251351 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Water Quality for Aquaculture) 3(2-2-5)
01251371 อาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Feed) 2(2-0-4)
01251372 อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquatic Animal Feed) 1(0-3-2)
01251441 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   (Aquaculture Genetics) 2(2-0-4)
01251442 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquaculture Genetics) 1(0-3-2)
01251462 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Pond Construction) 3(2-2-5)
01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(Basic Research Methods in Aquaculture)
3(3-0-6)
01251497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01252312 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology) 3 (3-2-5)
01252371 โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ (Dieseases and Parasites of Aquatic Animals) 3 (2-2-5)
01252421 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ ( Physiology of Aquatic Anaimals) 3 (3-2-6)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany) 3(2-3-6)
01416311 หลักพันธุศาสตร์ (Principles of Genetics) 3 (3-0-6)
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Genetics) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นๆ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quam lectus, facilisis auctor, ultrices ut, elementum vulputate, nunc.

ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต (ป.เอก)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quam lectus, facilisis auctor, ultrices ut, elementum vulputate, nunc.

นานาชาติ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quam lectus, facilisis auctor, ultrices ut, elementum vulputate, nunc.

OUR CREATIVE MINDS

Curabitur eu adipiscing lacus, a iaculis diam. Nullam placerat blandit auctor. Nulla accumsan ipsum et nibh rhoncus, eget tempus sapien ultricies. Donec mollis lorem vehicula.
ตำแหน่งภายในภาควิชา
ชื่อ สกุล (Eng)
Suriyan Tunkijjanukij
ตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ตำแหน่ง
อาจารย์
พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ตำแหน่งบริหาร
คณบดี
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
Doctor Scientiarum (Marine Biotechnology)/University of Tromsø/1998/Norway
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
Doctor Scientiarum (Marine Biotechnology)/University of Tromsø/2541/ประเทศนอร์เวย์
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
M.S. (Fisheries Science)/Kasetsart University/1989/Thailand
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2532/ประเทศไทย
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
B.C. (Fisheries)/Kasetsart University/1986/Thailand
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th
วท.บ. (ประมง)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2529/ประเทศไทย
บทความทางวิชาการ (Eng)
Tunkijjanukij, S., Mikkelsen, H. V. and Olafen, J. A. 1997. A heterogeneous sialic acid-binding lectin with affinity for bacterial LPS from Horse Mussel (Modiolus modiolus) hemolymph. Comp. Biochem. Physiol. 117B (2): 273-286.
Tunkijjanukij, S. and Olafsen, J. A. 1998. Sialic acid-binding lectin with antibacterial activity from the Horse mussel: further characterization and immunolocalization. Dev. Comp. Immunol. 22(2): 139-150.
Tunkijjanukij, S., Giæver, H., Chin, C. C. Q. and Olafsen, J. A. 1998. Sialic acid in hemolymph and affinity purified lectins from two marine bivalves. Comp. Biochem. Physiol. 119B(4): 705-713.
Sricharoen, S., Kim, J. J., Tunkijjanukij, S., Soderhall, I. 2005. Exocytosis and proteomic analysis of the vesicle content of granular hemocytes from a crayfish. Developmental and Comparative Immunology. 29:1017-1031
Koolkalya, S., Thapanand, T., Tunkijjanukij, S., Havanont, V. and Jutagate, T. 2006. Aspects in spawning biology and migration of the mud crab Scylla olivacea in the Andaman Sea, Thailand. Fisheries Management and Ecology. 13: 391-397.
Nuchchanart, W., Poompuang, S., Tunkijjanukij, S., and Nakasathien, S. 2007. Characterization of antibacterial protein from hemolymph of oyster Crassostrea belcheri. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 41: 169-179.
Watanachote, J., Ratanapo, S., Dechsakulwatana, C., Poompuang, S., and Tunkijjanukij, S. 2007. Partial purification of lectin from hemolymph of Penaeus merguiensis with antibacterial activity and bacterial clearance activity. Journal of Science, Technology, and Humanities 5: 3-16.
Watanachote, J., Tunkijjanukij, S., Dechsakulwatana, C. 2008. Antibacterial proteins in the serum hemolymph and hemocyte lysate supernatant of the banana prawn, Penaeus merguiensis. Journal of Science, Technology, and Humanities 6(1): 5-17.
Watanachote, J., Chaichareon, M., and Tunkijjanukij, S. 2008. Biological properties of lectins in marine sponges from Chonburi Province, Thailand. Journal of Science, Technology, and Humanities 6(2): 99-107.
Boutson, A., Mahasawasde, C., Mahasawasde, S., Tunkijjanukij, S., and Arimoto, T. 2009. Use of escape vents to improve size and species selectivity of collapsible pot for blue swimming crab, Portunus pelagicus in Thailand. Fish. Sci. 75:25-33.
Sean-in, N., Yahsiro, R., Tunkijjanukij, S., and Ponchunchoovong, S. 2009. Efficient cryopreservation of humpback grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) spermatozoa. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 33(2): 12-23.
Khantavong, A., Tunkijjanukij, S., Patarajinda, S., and Kangsuwan, A. 2009. Isolation and characterization of chitinase from marine bacteria. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 33(3): 8-21.
Minh, N. D., Petpiroon, S., Jarayabhand, P., Meksumpun, C., and Tunkijjanukij, S. 2010. Growth and survival of abalone, Haliotis asinina Linnaeus 1758, reared in suspended plastic cages. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 44: 621-630.
Prakoon, W., Tunkijjanukij, S., Nguyen, T. T. T., and Na-Nakorn, U. 2010. Spatial and temporal genetic variation of green mussel, Perna viridis in the Gulf of Thailand and implication for aquaculture. Mar. Biotechnol. 12(5): 506-515.
Donrung, P., Tunkijjanukij, S., Jarayabhand, P., and Poompuang, S. 2011. Spatial genetic structure of surf clam Paphia undulata in Thailand waters. Zoological Studies. 50(2): 211-219.
Setthamongkol, P., Salaenoi, J., and Tunkijjanukij, S. 2015. Effect of nitrogen and phosphorus on growth and nutrient contents of green marine macroalgae. In The Seoul International Conference on Life Sciences and Biological Engineering, Seoul, Korea, 8-10 January 2015. 17-24.
Pichitkul, P., Musig, Y., Srisapoome, P., Taparhudee, W., Tunkijjanukij, S., Tabthipwon, P., and Areechon, N. 2015. Comparative assessment of plasma cortisol and heat shock protein 70 expression as indicators of temperature stress in Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.). Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 39(1): 12-28.
Nilkerd, B., Swatdipong, A., Salaenoi, J. and Tunkijjanukij, S. 2015. Pilot Survey of Corallimorpharian (Cnidaria) Diversity in the Gulf of Thailand. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 39(3): 30-42.
Setthamongkol, P., Tunkijjanukij, S., Satapornvanit, K., and Salaenoi, J. 2015. Growth and nutrients analysis in marine macroalgae. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49:211-218.
Suwanmala, J., Lu, S., Tang, Q., Sukhsangchan, C., Zheng, R., Tunkijjanukij, S., and Xue, C. 2016. Comparison of Antifatigue activity of five sea cucumber species in a mouse model of intense exercise. Journal of Food and Nutrition Research, 4 (1): 12-19.
Putsa, S., Boutson, A., and Tunkijjanukij, S. 2016. Comparison of ghost fishing impacts on collapsible crab trap between conventional and escape vents trap in Si Racha Bay, Chon Buri Province. Agriculture and Natural Resources 50:125-132.
Chungjit, A., Wuthisuthimethavee, S., Poompuang, S., and Tunkijjanukij, S. 2016. Gene Expression Profiles in Giant Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) by DD-PCR Technique. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 40(2): 39-50.
Srimeetian, P. and Tunkijjanukij, S. 2016. Differential protein expression in haemolymph of first-stage red sternum mud crabs (Scylla serrata). The Thai Journal of Veterinary Medicine 46(3): 401-407.
Arkronrat, W., Boutson, A., and Tunkijjanukij, S. 2017. Small-scale squid large cast-net fisheries during waxing and waning moon phases in the Klongwan coastal area, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand. Journal of Fisheries and Environment. 41(2): 37-49.
Joerakate, W., Yenmak, S., Senanan,W., Tunkijjanukij,S., Koonawootrittriron,S., Poompuang, S. 2018. Growth performance and genetic diversity in four strains of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) cultivated in Thailand. Agriculture and Natural Resources 52:93-98.
สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ตำแหน่งภายในภาควิชา
ชื่อ สกุล (Eng)
Suriyan Tunkijjanukij
ตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ตำแหน่ง
อาจารย์
พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ตำแหน่งบริหาร
คณบดี
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
Doctor Scientiarum (Marine Biotechnology)/University of Tromsø/1998/Norway
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
Doctor Scientiarum (Marine Biotechnology)/University of Tromsø/2541/ประเทศนอร์เวย์
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
M.S. (Fisheries Science)/Kasetsart University/1989/Thailand
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2532/ประเทศไทย
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
B.C. (Fisheries)/Kasetsart University/1986/Thailand
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th
วท.บ. (ประมง)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2529/ประเทศไทย
บทความทางวิชาการ (Eng)
Tunkijjanukij, S., Mikkelsen, H. V. and Olafen, J. A. 1997. A heterogeneous sialic acid-binding lectin with affinity for bacterial LPS from Horse Mussel (Modiolus modiolus) hemolymph. Comp. Biochem. Physiol. 117B (2): 273-286.
Tunkijjanukij, S. and Olafsen, J. A. 1998. Sialic acid-binding lectin with antibacterial activity from the Horse mussel: further characterization and immunolocalization. Dev. Comp. Immunol. 22(2): 139-150.
Tunkijjanukij, S., Giæver, H., Chin, C. C. Q. and Olafsen, J. A. 1998. Sialic acid in hemolymph and affinity purified lectins from two marine bivalves. Comp. Biochem. Physiol. 119B(4): 705-713.
Sricharoen, S., Kim, J. J., Tunkijjanukij, S., Soderhall, I. 2005. Exocytosis and proteomic analysis of the vesicle content of granular hemocytes from a crayfish. Developmental and Comparative Immunology. 29:1017-1031
Koolkalya, S., Thapanand, T., Tunkijjanukij, S., Havanont, V. and Jutagate, T. 2006. Aspects in spawning biology and migration of the mud crab Scylla olivacea in the Andaman Sea, Thailand. Fisheries Management and Ecology. 13: 391-397.
Nuchchanart, W., Poompuang, S., Tunkijjanukij, S., and Nakasathien, S. 2007. Characterization of antibacterial protein from hemolymph of oyster Crassostrea belcheri. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 41: 169-179.
Watanachote, J., Ratanapo, S., Dechsakulwatana, C., Poompuang, S., and Tunkijjanukij, S. 2007. Partial purification of lectin from hemolymph of Penaeus merguiensis with antibacterial activity and bacterial clearance activity. Journal of Science, Technology, and Humanities 5: 3-16.
Watanachote, J., Tunkijjanukij, S., Dechsakulwatana, C. 2008. Antibacterial proteins in the serum hemolymph and hemocyte lysate supernatant of the banana prawn, Penaeus merguiensis. Journal of Science, Technology, and Humanities 6(1): 5-17.
Watanachote, J., Chaichareon, M., and Tunkijjanukij, S. 2008. Biological properties of lectins in marine sponges from Chonburi Province, Thailand. Journal of Science, Technology, and Humanities 6(2): 99-107.
Boutson, A., Mahasawasde, C., Mahasawasde, S., Tunkijjanukij, S., and Arimoto, T. 2009. Use of escape vents to improve size and species selectivity of collapsible pot for blue swimming crab, Portunus pelagicus in Thailand. Fish. Sci. 75:25-33.
Sean-in, N., Yahsiro, R., Tunkijjanukij, S., and Ponchunchoovong, S. 2009. Efficient cryopreservation of humpback grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) spermatozoa. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 33(2): 12-23.
Khantavong, A., Tunkijjanukij, S., Patarajinda, S., and Kangsuwan, A. 2009. Isolation and characterization of chitinase from marine bacteria. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 33(3): 8-21.
Minh, N. D., Petpiroon, S., Jarayabhand, P., Meksumpun, C., and Tunkijjanukij, S. 2010. Growth and survival of abalone, Haliotis asinina Linnaeus 1758, reared in suspended plastic cages. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 44: 621-630.
Prakoon, W., Tunkijjanukij, S., Nguyen, T. T. T., and Na-Nakorn, U. 2010. Spatial and temporal genetic variation of green mussel, Perna viridis in the Gulf of Thailand and implication for aquaculture. Mar. Biotechnol. 12(5): 506-515.
Donrung, P., Tunkijjanukij, S., Jarayabhand, P., and Poompuang, S. 2011. Spatial genetic structure of surf clam Paphia undulata in Thailand waters. Zoological Studies. 50(2): 211-219.
Setthamongkol, P., Salaenoi, J., and Tunkijjanukij, S. 2015. Effect of nitrogen and phosphorus on growth and nutrient contents of green marine macroalgae. In The Seoul International Conference on Life Sciences and Biological Engineering, Seoul, Korea, 8-10 January 2015. 17-24.
Pichitkul, P., Musig, Y., Srisapoome, P., Taparhudee, W., Tunkijjanukij, S., Tabthipwon, P., and Areechon, N. 2015. Comparative assessment of plasma cortisol and heat shock protein 70 expression as indicators of temperature stress in Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.). Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 39(1): 12-28.
Nilkerd, B., Swatdipong, A., Salaenoi, J. and Tunkijjanukij, S. 2015. Pilot Survey of Corallimorpharian (Cnidaria) Diversity in the Gulf of Thailand. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 39(3): 30-42.
Setthamongkol, P., Tunkijjanukij, S., Satapornvanit, K., and Salaenoi, J. 2015. Growth and nutrients analysis in marine macroalgae. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49:211-218.
Suwanmala, J., Lu, S., Tang, Q., Sukhsangchan, C., Zheng, R., Tunkijjanukij, S., and Xue, C. 2016. Comparison of Antifatigue activity of five sea cucumber species in a mouse model of intense exercise. Journal of Food and Nutrition Research, 4 (1): 12-19.
Putsa, S., Boutson, A., and Tunkijjanukij, S. 2016. Comparison of ghost fishing impacts on collapsible crab trap between conventional and escape vents trap in Si Racha Bay, Chon Buri Province. Agriculture and Natural Resources 50:125-132.
Chungjit, A., Wuthisuthimethavee, S., Poompuang, S., and Tunkijjanukij, S. 2016. Gene Expression Profiles in Giant Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) by DD-PCR Technique. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 40(2): 39-50.
Srimeetian, P. and Tunkijjanukij, S. 2016. Differential protein expression in haemolymph of first-stage red sternum mud crabs (Scylla serrata). The Thai Journal of Veterinary Medicine 46(3): 401-407.
Arkronrat, W., Boutson, A., and Tunkijjanukij, S. 2017. Small-scale squid large cast-net fisheries during waxing and waning moon phases in the Klongwan coastal area, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand. Journal of Fisheries and Environment. 41(2): 37-49.
Joerakate, W., Yenmak, S., Senanan,W., Tunkijjanukij,S., Koonawootrittriron,S., Poompuang, S. 2018. Growth performance and genetic diversity in four strains of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) cultivated in Thailand. Agriculture and Natural Resources 52:93-98.
สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
Pellentesque sed vehicula velit, vitae vulputate velit. Morbi nec porta augue, et dignissim enim. Vivamus suscipit, lorem vitae rhoncus pharetra, erat nisl scelerisque magna, ut mollis dui eros eget libero. Vivamus ut ornare tellus. Aliquam tortor leo, pharetra non congue sit amet, bibendum sit amet enim. Nullam sit amet malesuada justo.
Pellentesque sed vehicula velit, vitae vulputate velit. Morbi nec porta augue, et dignissim enim. Vivamus suscipit, lorem vitae rhoncus pharetra, erat nisl scelerisque magna, ut mollis dui eros eget libero. Vivamus ut ornare tellus. Aliquam tortor leo, pharetra non congue sit amet, bibendum sit amet enim. Nullam sit amet malesuada justo.