Skip to main content

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะ

แบ่งเป็น 3 หมวด คือ 1) ความหลายหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาทางทะเล 2) สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3) เทคโนโลยีทางทะเล. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานด้านการประมงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สามารถประกอบอาชีพในสายงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ

วิทยาศาสตร์บัญฑิต (ป.ตรี)

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ "ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล"

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของวิทยาศาสตร์ทางทะเล คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  (Marine Science)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ดังนี้

  วิชาเฉพาะบังคับ  (Fundamental courses)    ประกอบด้วย วิชาต่าง ๆ  ดังนี้   
01254221 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ(Fishery Product Nutrition) 3 (3-0-6)
01254271 หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง
(Principle of Post-Harvest and Fishery Products Technology)
3 (3-0-6)
01254311 จุลชีววิทยาประมง  (Fishery Microbiology) 3 (2-3-6)
01254311 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254321 เคมีของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254322 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254341 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง  (Quality Control of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254342 มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง  
(Standard and Regulations on Fishery Products)
1 (1-0-2)
01254343 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  
(Quality Assurance System in Fishery Industry)
2 (2-0-4)
01254351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง  ( Fishery Products Development) 2 (2-0-4)
01254371 การแช่เย็นและแช่แข็งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  
(Chilling and Freezing  of Fish and  Products)
3 (3-0-6)
01254372 หลักการแปรรูปสัตว์น้ำ (Principle of Fish Processing) 3 (2-3-6)
01254373 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยความร้อนสูง (Thermal Processing for Fishry Products) 3 (2-3-6)
01254374 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง ( Fishery Product Packaging Technology) 2 (2-0-4)
01254381 การออกแบบและการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ 
( Fish Processing Plant Design and Management)
2 (2-0-4)
01254461 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง  ( Principle of Fishery Products Engineering) 3 (3-0-6)
01254462 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปฏิบัติการ 
( Laboratory in Principle of Fishery Products Engineering)
1 (0-3-2)
01254491 เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางผลิตภัณฑ์ประมง 
(Basic Research Methods in Fishery Products )
3(1-6-5)
01254497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01402301 ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry) 3(3-0-6)
01402301 ชีวเคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นๆ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quam lectus, facilisis auctor, ultrices ut, elementum vulputate, nunc.

ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต (ป.เอก)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quam lectus, facilisis auctor, ultrices ut, elementum vulputate, nunc.

นานาชาติ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quam lectus, facilisis auctor, ultrices ut, elementum vulputate, nunc.

OUR CREATIVE MINDS

Curabitur eu adipiscing lacus, a iaculis diam. Nullam placerat blandit auctor. Nulla accumsan ipsum et nibh rhoncus, eget tempus sapien ultricies. Donec mollis lorem vehicula.
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายเมธี แก้วเนิน
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายณัฐพงษ์ ปานขาว
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายพัฒนพล ขยันสำรวจ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายพัฒนพล ขยันสำรวจ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.บัวจันทร์ ปัดแก้ว
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.ดวงกมล หวังแก้ว
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายปรีชา ถาวร
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายสุพัฒน์กิจ พรหมหาญ์
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายสุพัฒน์กิจ พรหมหาญี
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช
คำนำหน้าชื่อ
นาง
นางศุภินทรา ภู่เงิน
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายภูมิยศ ภูมิขนอน
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายทองจันทร์ จงนอก
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.บุญวดี พราหมณี
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายวิเชียร บุญเจือ
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.กาญจนา ทองเครือ
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.สุพัตรา พันธ์ไม้สี
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.ดวงใจ บัวแก้ว
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายเกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายประคุณ ศาลิกร
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายชัยโย กาญจนอักษร
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายกำจัด รื่นเริงดี
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.จิรภา สุทะวาวรรณ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายจักรวาล บันดร
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.พิมพ์พักตร์ บุญชูว์
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.ณัฐชยา ขำสุวรรณ์
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.ดวงกนก แสงเอี่ยม
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.เจนจิรา คาทิพาที
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.เกวลี ชุมทอง
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.เพ็ญนภา แก้วคงดี
ชื่อ สกุล (Eng)
นายปรีดา กุลเสวตร์
คำนำหน้าชื่อ
นาย
-
ชื่อ สกุล (Eng)
นายปรีดา กุลเสวตร์
คำนำหน้าชื่อ
นาย
-
ตำแหน่งภายในภาควิชา
ชื่อ สกุล (Eng)
fdsafdaf
ตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ
นาง
ตำแหน่ง
อาจารย์
พนักงาน
ข้าราชการ
testnit
ตำแหน่งภายในภาควิชา
ชื่อ สกุล (Eng)
test system
ตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ตำแหน่ง
นักวิชาการประมง
พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ทดสอบระบบ
ชื่อ สกุล (Eng)
ทิวากร ศรีตะวัน
Email Address
ffistks@ku.ac.th
เลขที่ตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่น พ.2355)
1598
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
Elementary Education
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th
ประถมศึกษา
เบอร์มือถือ
-
เบอร์ติดต่อ (02-xxx-xxxx )
-
-
ตำแหน่งภายในภาควิชา
ชื่อ สกุล (Eng)
Suriyan Tunkijjanukij
ตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ตำแหน่ง
อาจารย์
พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ตำแหน่งบริหาร
คณบดี
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
Doctor Scientiarum (Marine Biotechnology)/University of Tromsø/1998/Norway
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
Doctor Scientiarum (Marine Biotechnology)/University of Tromsø/2541/ประเทศนอร์เวย์
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
M.S. (Fisheries Science)/Kasetsart University/1989/Thailand
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2532/ประเทศไทย
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
B.C. (Fisheries)/Kasetsart University/1986/Thailand
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th
วท.บ. (ประมง)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2529/ประเทศไทย
บทความทางวิชาการ (Eng)
Tunkijjanukij, S., Mikkelsen, H. V. and Olafen, J. A. 1997. A heterogeneous sialic acid-binding lectin with affinity for bacterial LPS from Horse Mussel (Modiolus modiolus) hemolymph. Comp. Biochem. Physiol. 117B (2): 273-286.
Tunkijjanukij, S. and Olafsen, J. A. 1998. Sialic acid-binding lectin with antibacterial activity from the Horse mussel: further characterization and immunolocalization. Dev. Comp. Immunol. 22(2): 139-150.
Tunkijjanukij, S., Giæver, H., Chin, C. C. Q. and Olafsen, J. A. 1998. Sialic acid in hemolymph and affinity purified lectins from two marine bivalves. Comp. Biochem. Physiol. 119B(4): 705-713.
Sricharoen, S., Kim, J. J., Tunkijjanukij, S., Soderhall, I. 2005. Exocytosis and proteomic analysis of the vesicle content of granular hemocytes from a crayfish. Developmental and Comparative Immunology. 29:1017-1031
Koolkalya, S., Thapanand, T., Tunkijjanukij, S., Havanont, V. and Jutagate, T. 2006. Aspects in spawning biology and migration of the mud crab Scylla olivacea in the Andaman Sea, Thailand. Fisheries Management and Ecology. 13: 391-397.
Nuchchanart, W., Poompuang, S., Tunkijjanukij, S., and Nakasathien, S. 2007. Characterization of antibacterial protein from hemolymph of oyster Crassostrea belcheri. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 41: 169-179.
Watanachote, J., Ratanapo, S., Dechsakulwatana, C., Poompuang, S., and Tunkijjanukij, S. 2007. Partial purification of lectin from hemolymph of Penaeus merguiensis with antibacterial activity and bacterial clearance activity. Journal of Science, Technology, and Humanities 5: 3-16.
Watanachote, J., Tunkijjanukij, S., Dechsakulwatana, C. 2008. Antibacterial proteins in the serum hemolymph and hemocyte lysate supernatant of the banana prawn, Penaeus merguiensis. Journal of Science, Technology, and Humanities 6(1): 5-17.
Watanachote, J., Chaichareon, M., and Tunkijjanukij, S. 2008. Biological properties of lectins in marine sponges from Chonburi Province, Thailand. Journal of Science, Technology, and Humanities 6(2): 99-107.
Boutson, A., Mahasawasde, C., Mahasawasde, S., Tunkijjanukij, S., and Arimoto, T. 2009. Use of escape vents to improve size and species selectivity of collapsible pot for blue swimming crab, Portunus pelagicus in Thailand. Fish. Sci. 75:25-33.
Sean-in, N., Yahsiro, R., Tunkijjanukij, S., and Ponchunchoovong, S. 2009. Efficient cryopreservation of humpback grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) spermatozoa. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 33(2): 12-23.
Khantavong, A., Tunkijjanukij, S., Patarajinda, S., and Kangsuwan, A. 2009. Isolation and characterization of chitinase from marine bacteria. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 33(3): 8-21.
Minh, N. D., Petpiroon, S., Jarayabhand, P., Meksumpun, C., and Tunkijjanukij, S. 2010. Growth and survival of abalone, Haliotis asinina Linnaeus 1758, reared in suspended plastic cages. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 44: 621-630.
Prakoon, W., Tunkijjanukij, S., Nguyen, T. T. T., and Na-Nakorn, U. 2010. Spatial and temporal genetic variation of green mussel, Perna viridis in the Gulf of Thailand and implication for aquaculture. Mar. Biotechnol. 12(5): 506-515.
Donrung, P., Tunkijjanukij, S., Jarayabhand, P., and Poompuang, S. 2011. Spatial genetic structure of surf clam Paphia undulata in Thailand waters. Zoological Studies. 50(2): 211-219.
Setthamongkol, P., Salaenoi, J., and Tunkijjanukij, S. 2015. Effect of nitrogen and phosphorus on growth and nutrient contents of green marine macroalgae. In The Seoul International Conference on Life Sciences and Biological Engineering, Seoul, Korea, 8-10 January 2015. 17-24.
Pichitkul, P., Musig, Y., Srisapoome, P., Taparhudee, W., Tunkijjanukij, S., Tabthipwon, P., and Areechon, N. 2015. Comparative assessment of plasma cortisol and heat shock protein 70 expression as indicators of temperature stress in Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.). Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 39(1): 12-28.
Nilkerd, B., Swatdipong, A., Salaenoi, J. and Tunkijjanukij, S. 2015. Pilot Survey of Corallimorpharian (Cnidaria) Diversity in the Gulf of Thailand. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 39(3): 30-42.
Setthamongkol, P., Tunkijjanukij, S., Satapornvanit, K., and Salaenoi, J. 2015. Growth and nutrients analysis in marine macroalgae. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49:211-218.
Suwanmala, J., Lu, S., Tang, Q., Sukhsangchan, C., Zheng, R., Tunkijjanukij, S., and Xue, C. 2016. Comparison of Antifatigue activity of five sea cucumber species in a mouse model of intense exercise. Journal of Food and Nutrition Research, 4 (1): 12-19.
Putsa, S., Boutson, A., and Tunkijjanukij, S. 2016. Comparison of ghost fishing impacts on collapsible crab trap between conventional and escape vents trap in Si Racha Bay, Chon Buri Province. Agriculture and Natural Resources 50:125-132.
Chungjit, A., Wuthisuthimethavee, S., Poompuang, S., and Tunkijjanukij, S. 2016. Gene Expression Profiles in Giant Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) by DD-PCR Technique. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 40(2): 39-50.
Srimeetian, P. and Tunkijjanukij, S. 2016. Differential protein expression in haemolymph of first-stage red sternum mud crabs (Scylla serrata). The Thai Journal of Veterinary Medicine 46(3): 401-407.
Arkronrat, W., Boutson, A., and Tunkijjanukij, S. 2017. Small-scale squid large cast-net fisheries during waxing and waning moon phases in the Klongwan coastal area, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand. Journal of Fisheries and Environment. 41(2): 37-49.
Joerakate, W., Yenmak, S., Senanan,W., Tunkijjanukij,S., Koonawootrittriron,S., Poompuang, S. 2018. Growth performance and genetic diversity in four strains of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) cultivated in Thailand. Agriculture and Natural Resources 52:93-98.
สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ชื่อ สกุล (Eng)
Wachirah Jaingam
Email Address
wachirah.j@ku.th
เลขที่ตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่น พ.2355)
พ.2355
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
หน่วยงานย่อยภายใต้ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
D.Sc. (Environmental & Symbiotic Sciences)/Prefectural University of Kumamoto/๋2018/Japan
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
D.Sc. (Environmental & Symbiotic Sciences)/Prefectural University of Kumamoto/๋2561/ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
M.S. (Marine Science)/Kasetsart University/2013/Thailand
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2556/ประเทศไทย
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
B.C. (Fisheries)/Kasetsart University/2004/Thailand
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th
วท.บ. (ประมง)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2547/ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ (Th)
อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการัง นิเวศวิทยาแนวปะการัง การถ่ายทอดโลหะหนักในห่วงโซ่อาหาร ไมโครพลาสติก
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ (Eng)
Taxonomy of crab, Coral reef ecology, Biomagnification of haevy metal (mercury) in the marine ecosystem, Microplastic in the marine ecosystem
งานสอน/ผู้ช่วยสอน (ระบุรายวิชาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
1. 01255101 มนุษย์กับทะเล Man and Sea
2. 01255211 พรรณสัตว์น้ำ Aquatic Fauna
3. 01255212 พรรณสัตว์น้ำปฏิบัติการ Laboratory in Aquatic Fauna
4. 01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล Breeding and Nursing of Marine Animals
5. 01255361 เครื่องมือทำการประมง Fishing Gear
6. 01255442 นิเวศวิทยาแนวปะการัง Coral Reef Ecology
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ (Th)
1. หัวหน้าโครงการ: การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบให้อากาศแบบ eco-Bubble® เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2563) ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน แหล่งทุน: บริษัท Taikogiken Co., Ltd., Japan งบประมาณ 1,600,000 บาท
2. หัวหน้าโครงการ: โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และการสร้างเครื่องมือดักจับขยะจากแหล่งน้ำไหลอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2563) ดำเนินการจนถึงปัจจุบันแหล่งทุน: มูลนิธิไอวีแอล งบประมาณ 500,000 บาท
3. ผู้ร่วมวิจัย: โครงการจ้างเหมาพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยระยะที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน แหล่งทุน: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) งบประมาณ 8,000,000 บาท
เบอร์มือถือ
0879317444
บทความทางวิชาการ (Th)
1. พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม วิสัย คงแก้ว และ สหัส ราชเมืองขวาง ความหลากชนิด ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของกลุ่มปูทหารบริเวณหาดทรายรอบสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท
2. พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม วิสัย คงแก้ว และ สหัส ราชเมืองขวาง ชีวประวัติเบื้องต้นของปูม้าลายแดง, Portunus gladiator (Fabricius, 1798) จากอวนจมปู จ.ระนอง ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว
บทความทางวิชาการ (Eng)
1. Tsutsumi H, Jaingam W, Dugadee T, and Arizono K. Characteristics of the bioaccumulation process of mercury in the benthic ecosystem in the enclosed coastal seas. Journal of Environment and Safety. 2019; 10 (2) 99-108.
2. Yoshikawa A, Ikeo K, Imoto J, Jaingam W, Putri L.S.E., Mardiansyah, Kumar A.B., and Asakura A. Molecular Phylogeny of Clibanarius Dana, 1852 from the Indo-West Pacific: Evolution of Pereopod Colour Pattern and Habitat Adaptation. Crustaceana. 2019; 92
3. Jaingam W, Komorita T, Ishimatsu S, Takenaka R, Umehara A, Kobayashi J, Yamamoto M, Arizono K, and Tsutsumi H. Biomagnification process of total mercury in the macro-benthic animals in an enclosed bay, Isahaya Bay, Kyushu, Japan. Japanese Journal of En
4. Jaingam W, Komorita T, Ishimatsu S, Kobayashi J, Yamamoto M, Arizono K, Tsutsumi H. Influence of benthic biomagnification process on the total mercury content of fish and mega-benthos in an enclosed bay. Journal of the Japanese Society of Shiranuikai &
วชิระ ใจงาม
ชื่อ สกุล (Eng)
Kanchana Thongkrua
Email Address
chichy_9@hotmail.com
เลขที่ตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่น พ.2355)
พ.1765
ตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
หน่วยงานย่อยภายใต้สำนักงานเลขานุการ
งานบริหารและธุรการ
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
Bachelor of Arts
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เบอร์มือถือ
089-0270824
เบอร์ติดต่อ (02-xxx-xxxx )
029428894
กาญจนา ทองเครือ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายเมธี แก้วเนิน
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายณัฐพงษ์ ปานขาว
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายพัฒนพล ขยันสำรวจ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายพัฒนพล ขยันสำรวจ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.บัวจันทร์ ปัดแก้ว
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.ดวงกมล หวังแก้ว
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายปรีชา ถาวร
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายสุพัฒน์กิจ พรหมหาญ์
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายสุพัฒน์กิจ พรหมหาญี
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช
คำนำหน้าชื่อ
นาง
นางศุภินทรา ภู่เงิน
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายภูมิยศ ภูมิขนอน
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายทองจันทร์ จงนอก
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.บุญวดี พราหมณี
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายวิเชียร บุญเจือ
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.กาญจนา ทองเครือ
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.สุพัตรา พันธ์ไม้สี
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.ดวงใจ บัวแก้ว
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายเกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายประคุณ ศาลิกร
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายชัยโย กาญจนอักษร
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายกำจัด รื่นเริงดี
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.จิรภา สุทะวาวรรณ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
นายจักรวาล บันดร
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.พิมพ์พักตร์ บุญชูว์
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.ณัฐชยา ขำสุวรรณ์
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.ดวงกนก แสงเอี่ยม
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.เจนจิรา คาทิพาที
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.เกวลี ชุมทอง
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
น.ส.เพ็ญนภา แก้วคงดี
ชื่อ สกุล (Eng)
นายปรีดา กุลเสวตร์
คำนำหน้าชื่อ
นาย
-
ชื่อ สกุล (Eng)
นายปรีดา กุลเสวตร์
คำนำหน้าชื่อ
นาย
-
ตำแหน่งภายในภาควิชา
ชื่อ สกุล (Eng)
fdsafdaf
ตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ
นาง
ตำแหน่ง
อาจารย์
พนักงาน
ข้าราชการ
testnit
ตำแหน่งภายในภาควิชา
ชื่อ สกุล (Eng)
test system
ตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ตำแหน่ง
นักวิชาการประมง
พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ทดสอบระบบ
ชื่อ สกุล (Eng)
ทิวากร ศรีตะวัน
Email Address
ffistks@ku.ac.th
เลขที่ตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่น พ.2355)
1598
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
Elementary Education
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th
ประถมศึกษา
เบอร์มือถือ
-
เบอร์ติดต่อ (02-xxx-xxxx )
-
-
ตำแหน่งภายในภาควิชา
ชื่อ สกุล (Eng)
Suriyan Tunkijjanukij
ตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ตำแหน่ง
อาจารย์
พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ตำแหน่งบริหาร
คณบดี
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
Doctor Scientiarum (Marine Biotechnology)/University of Tromsø/1998/Norway
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
Doctor Scientiarum (Marine Biotechnology)/University of Tromsø/2541/ประเทศนอร์เวย์
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
M.S. (Fisheries Science)/Kasetsart University/1989/Thailand
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2532/ประเทศไทย
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
B.C. (Fisheries)/Kasetsart University/1986/Thailand
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th
วท.บ. (ประมง)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2529/ประเทศไทย
บทความทางวิชาการ (Eng)
Tunkijjanukij, S., Mikkelsen, H. V. and Olafen, J. A. 1997. A heterogeneous sialic acid-binding lectin with affinity for bacterial LPS from Horse Mussel (Modiolus modiolus) hemolymph. Comp. Biochem. Physiol. 117B (2): 273-286.
Tunkijjanukij, S. and Olafsen, J. A. 1998. Sialic acid-binding lectin with antibacterial activity from the Horse mussel: further characterization and immunolocalization. Dev. Comp. Immunol. 22(2): 139-150.
Tunkijjanukij, S., Giæver, H., Chin, C. C. Q. and Olafsen, J. A. 1998. Sialic acid in hemolymph and affinity purified lectins from two marine bivalves. Comp. Biochem. Physiol. 119B(4): 705-713.
Sricharoen, S., Kim, J. J., Tunkijjanukij, S., Soderhall, I. 2005. Exocytosis and proteomic analysis of the vesicle content of granular hemocytes from a crayfish. Developmental and Comparative Immunology. 29:1017-1031
Koolkalya, S., Thapanand, T., Tunkijjanukij, S., Havanont, V. and Jutagate, T. 2006. Aspects in spawning biology and migration of the mud crab Scylla olivacea in the Andaman Sea, Thailand. Fisheries Management and Ecology. 13: 391-397.
Nuchchanart, W., Poompuang, S., Tunkijjanukij, S., and Nakasathien, S. 2007. Characterization of antibacterial protein from hemolymph of oyster Crassostrea belcheri. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 41: 169-179.
Watanachote, J., Ratanapo, S., Dechsakulwatana, C., Poompuang, S., and Tunkijjanukij, S. 2007. Partial purification of lectin from hemolymph of Penaeus merguiensis with antibacterial activity and bacterial clearance activity. Journal of Science, Technology, and Humanities 5: 3-16.
Watanachote, J., Tunkijjanukij, S., Dechsakulwatana, C. 2008. Antibacterial proteins in the serum hemolymph and hemocyte lysate supernatant of the banana prawn, Penaeus merguiensis. Journal of Science, Technology, and Humanities 6(1): 5-17.
Watanachote, J., Chaichareon, M., and Tunkijjanukij, S. 2008. Biological properties of lectins in marine sponges from Chonburi Province, Thailand. Journal of Science, Technology, and Humanities 6(2): 99-107.
Boutson, A., Mahasawasde, C., Mahasawasde, S., Tunkijjanukij, S., and Arimoto, T. 2009. Use of escape vents to improve size and species selectivity of collapsible pot for blue swimming crab, Portunus pelagicus in Thailand. Fish. Sci. 75:25-33.
Sean-in, N., Yahsiro, R., Tunkijjanukij, S., and Ponchunchoovong, S. 2009. Efficient cryopreservation of humpback grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) spermatozoa. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 33(2): 12-23.
Khantavong, A., Tunkijjanukij, S., Patarajinda, S., and Kangsuwan, A. 2009. Isolation and characterization of chitinase from marine bacteria. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 33(3): 8-21.
Minh, N. D., Petpiroon, S., Jarayabhand, P., Meksumpun, C., and Tunkijjanukij, S. 2010. Growth and survival of abalone, Haliotis asinina Linnaeus 1758, reared in suspended plastic cages. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 44: 621-630.
Prakoon, W., Tunkijjanukij, S., Nguyen, T. T. T., and Na-Nakorn, U. 2010. Spatial and temporal genetic variation of green mussel, Perna viridis in the Gulf of Thailand and implication for aquaculture. Mar. Biotechnol. 12(5): 506-515.
Donrung, P., Tunkijjanukij, S., Jarayabhand, P., and Poompuang, S. 2011. Spatial genetic structure of surf clam Paphia undulata in Thailand waters. Zoological Studies. 50(2): 211-219.
Setthamongkol, P., Salaenoi, J., and Tunkijjanukij, S. 2015. Effect of nitrogen and phosphorus on growth and nutrient contents of green marine macroalgae. In The Seoul International Conference on Life Sciences and Biological Engineering, Seoul, Korea, 8-10 January 2015. 17-24.
Pichitkul, P., Musig, Y., Srisapoome, P., Taparhudee, W., Tunkijjanukij, S., Tabthipwon, P., and Areechon, N. 2015. Comparative assessment of plasma cortisol and heat shock protein 70 expression as indicators of temperature stress in Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.). Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 39(1): 12-28.
Nilkerd, B., Swatdipong, A., Salaenoi, J. and Tunkijjanukij, S. 2015. Pilot Survey of Corallimorpharian (Cnidaria) Diversity in the Gulf of Thailand. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 39(3): 30-42.
Setthamongkol, P., Tunkijjanukij, S., Satapornvanit, K., and Salaenoi, J. 2015. Growth and nutrients analysis in marine macroalgae. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49:211-218.
Suwanmala, J., Lu, S., Tang, Q., Sukhsangchan, C., Zheng, R., Tunkijjanukij, S., and Xue, C. 2016. Comparison of Antifatigue activity of five sea cucumber species in a mouse model of intense exercise. Journal of Food and Nutrition Research, 4 (1): 12-19.
Putsa, S., Boutson, A., and Tunkijjanukij, S. 2016. Comparison of ghost fishing impacts on collapsible crab trap between conventional and escape vents trap in Si Racha Bay, Chon Buri Province. Agriculture and Natural Resources 50:125-132.
Chungjit, A., Wuthisuthimethavee, S., Poompuang, S., and Tunkijjanukij, S. 2016. Gene Expression Profiles in Giant Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) by DD-PCR Technique. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 40(2): 39-50.
Srimeetian, P. and Tunkijjanukij, S. 2016. Differential protein expression in haemolymph of first-stage red sternum mud crabs (Scylla serrata). The Thai Journal of Veterinary Medicine 46(3): 401-407.
Arkronrat, W., Boutson, A., and Tunkijjanukij, S. 2017. Small-scale squid large cast-net fisheries during waxing and waning moon phases in the Klongwan coastal area, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand. Journal of Fisheries and Environment. 41(2): 37-49.
Joerakate, W., Yenmak, S., Senanan,W., Tunkijjanukij,S., Koonawootrittriron,S., Poompuang, S. 2018. Growth performance and genetic diversity in four strains of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) cultivated in Thailand. Agriculture and Natural Resources 52:93-98.
สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ชื่อ สกุล (Eng)
Wachirah Jaingam
Email Address
wachirah.j@ku.th
เลขที่ตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่น พ.2355)
พ.2355
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
หน่วยงานย่อยภายใต้ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
D.Sc. (Environmental & Symbiotic Sciences)/Prefectural University of Kumamoto/๋2018/Japan
ปริญญาเอก/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
D.Sc. (Environmental & Symbiotic Sciences)/Prefectural University of Kumamoto/๋2561/ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
M.S. (Marine Science)/Kasetsart University/2013/Thailand
ปริญญาโท/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2556/ประเทศไทย
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
B.C. (Fisheries)/Kasetsart University/2004/Thailand
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th
วท.บ. (ประมง)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2547/ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ (Th)
อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการัง นิเวศวิทยาแนวปะการัง การถ่ายทอดโลหะหนักในห่วงโซ่อาหาร ไมโครพลาสติก
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ (Eng)
Taxonomy of crab, Coral reef ecology, Biomagnification of haevy metal (mercury) in the marine ecosystem, Microplastic in the marine ecosystem
งานสอน/ผู้ช่วยสอน (ระบุรายวิชาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
1. 01255101 มนุษย์กับทะเล Man and Sea
2. 01255211 พรรณสัตว์น้ำ Aquatic Fauna
3. 01255212 พรรณสัตว์น้ำปฏิบัติการ Laboratory in Aquatic Fauna
4. 01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล Breeding and Nursing of Marine Animals
5. 01255361 เครื่องมือทำการประมง Fishing Gear
6. 01255442 นิเวศวิทยาแนวปะการัง Coral Reef Ecology
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ (Th)
1. หัวหน้าโครงการ: การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบให้อากาศแบบ eco-Bubble® เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2563) ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน แหล่งทุน: บริษัท Taikogiken Co., Ltd., Japan งบประมาณ 1,600,000 บาท
2. หัวหน้าโครงการ: โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และการสร้างเครื่องมือดักจับขยะจากแหล่งน้ำไหลอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2563) ดำเนินการจนถึงปัจจุบันแหล่งทุน: มูลนิธิไอวีแอล งบประมาณ 500,000 บาท
3. ผู้ร่วมวิจัย: โครงการจ้างเหมาพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยระยะที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน แหล่งทุน: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) งบประมาณ 8,000,000 บาท
เบอร์มือถือ
0879317444
บทความทางวิชาการ (Th)
1. พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม วิสัย คงแก้ว และ สหัส ราชเมืองขวาง ความหลากชนิด ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของกลุ่มปูทหารบริเวณหาดทรายรอบสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท
2. พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม วิสัย คงแก้ว และ สหัส ราชเมืองขวาง ชีวประวัติเบื้องต้นของปูม้าลายแดง, Portunus gladiator (Fabricius, 1798) จากอวนจมปู จ.ระนอง ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว
บทความทางวิชาการ (Eng)
1. Tsutsumi H, Jaingam W, Dugadee T, and Arizono K. Characteristics of the bioaccumulation process of mercury in the benthic ecosystem in the enclosed coastal seas. Journal of Environment and Safety. 2019; 10 (2) 99-108.
2. Yoshikawa A, Ikeo K, Imoto J, Jaingam W, Putri L.S.E., Mardiansyah, Kumar A.B., and Asakura A. Molecular Phylogeny of Clibanarius Dana, 1852 from the Indo-West Pacific: Evolution of Pereopod Colour Pattern and Habitat Adaptation. Crustaceana. 2019; 92
3. Jaingam W, Komorita T, Ishimatsu S, Takenaka R, Umehara A, Kobayashi J, Yamamoto M, Arizono K, and Tsutsumi H. Biomagnification process of total mercury in the macro-benthic animals in an enclosed bay, Isahaya Bay, Kyushu, Japan. Japanese Journal of En
4. Jaingam W, Komorita T, Ishimatsu S, Kobayashi J, Yamamoto M, Arizono K, Tsutsumi H. Influence of benthic biomagnification process on the total mercury content of fish and mega-benthos in an enclosed bay. Journal of the Japanese Society of Shiranuikai &
วชิระ ใจงาม
ชื่อ สกุล (Eng)
Kanchana Thongkrua
Email Address
chichy_9@hotmail.com
เลขที่ตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่น พ.2355)
พ.1765
ตำแหน่งทางวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
หน่วยงานย่อยภายใต้สำนักงานเลขานุการ
งานบริหารและธุรการ
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Eng)
Bachelor of Arts
ปริญญาตรี/สาขา/สถาบัน/ประเทศ (Th
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เบอร์มือถือ
089-0270824
เบอร์ติดต่อ (02-xxx-xxxx )
029428894
กาญจนา ทองเครือ
Pellentesque sed vehicula velit, vitae vulputate velit. Morbi nec porta augue, et dignissim enim. Vivamus suscipit, lorem vitae rhoncus pharetra, erat nisl scelerisque magna, ut mollis dui eros eget libero. Vivamus ut ornare tellus. Aliquam tortor leo, pharetra non congue sit amet, bibendum sit amet enim. Nullam sit amet malesuada justo.
Pellentesque sed vehicula velit, vitae vulputate velit. Morbi nec porta augue, et dignissim enim. Vivamus suscipit, lorem vitae rhoncus pharetra, erat nisl scelerisque magna, ut mollis dui eros eget libero. Vivamus ut ornare tellus. Aliquam tortor leo, pharetra non congue sit amet, bibendum sit amet enim. Nullam sit amet malesuada justo.