Skip to main content

บุคลากร คณะประมง

ภาควิชาการจัดการประมง

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
น.ส.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.จิราภัษ อัจจิมางกูร รองศาสตราจารย์
นางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายเมธี แก้วเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายวรัณทัต ดุลยพฤกษ์ อาจารย์ (ดร.)
น.ส.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.ศิริสุดา จำนงทรง อาจารย์ (ดร.)
น.ส.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นางกาญจนา นาคแสงทอง พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
น.ส.ดวงรัตน เลพันดุง พนักงานทั่วไป

 

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นางปัทมา ระตะนะอาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายจุฑา มุกดาสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายวันชัย วรวัฒนเมธีกุล รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายพงษ์เทพ วิไลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นางกังสดาลย์ บุญปราบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.จีรวรรณ มณีโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.เปรมวดี เทพวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.จีรภา หินซุย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.นวพร วรรณวิศาล อาจารย์
นางมีนา ปานทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางดวงเดือน วารีวะนิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางพิศมัย ศรีจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.ประภา รุ่งเรือง พนักงานสถานที่

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นางจินตนา สและน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายธีระพงศ์ ด้วงดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายอนุกรณ์ บุตรสันติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายจรวย สุขแสงจันทร์ รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายสุชาย วรชนะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.จิตราภรณ์ ฟักโสภา อาจารย์ (ดร.)
น.ส.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม อาจารย์ (ดร.)
นายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.นภาขวัญ แหวนเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายชาคริต เรืองสอน อาจารย์ (ดร.)
นายธนัสพงษ์ โภควนิช อาจารย์ (ดร.)
นายทวิส น้อยวงษ์ พนักงานเลี้ยงสัตว์ ระดับ บ 1
นางกัญยภัทร ผุยเพ็ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางทองสุข วัดเมือง พนักงานสถานที่
นางหนูจี จันทรัตน์ พนักงานทั่วไป
น.ส.สนธยา ผุยน้อย นักวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายกำจัด รื่นเริงดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้บริหาร)
นางจินตนา สมศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายประคุณ ศาลิกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.เพ็ญนภา แก้วคงดี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายชัยโย กาญจนอักษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายเกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.ดวงใจ บัวแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.สุพัตรา พันธ์ไม้สี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.กาญจนา ทองเครือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
น.ส.วลัยลักษณ์ ศรถวิล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.จำนงค์ รักช้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ดวงกนก แสงเอี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายปรีดา กุลเสวตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.เจนจิรา คาทิพาที นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายทิวากร ศรีตะวัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.เกวลี ชุมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายจักรวาล บันดร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายวิเชียร บุญเจือ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
นายทองจันทร์ จงนอก พนักงานผลิตทดลอง
นายภูมิยศ ภูมิขนอน พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
นางศุภินทรา ภู่เงิน พนักงานธุรการ ระดับ ส  3
นายฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
นายประจวบ ภูมิขนอน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
นายอัครเดช ฤทธิ์จันดี พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
นายเกียรติศักดิ์ อยู่คง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
นายสุพัฒน์กิจ พรหมหาญี ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3
นายเพิ่มลาภ พูลเพิ่มพันธ์ นักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
นายปรีชา ถาวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ดวงกมล หวังแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายอุดมทรัพย์ เข็มเพชร พนักงานขับรถยนต์
น.ส.บัวจันทร์ ปัดแก้ว พนักงานสถานที่
นายนฤคม รัตนภูมิ พนักงานทั่วไป
นางสุพรรณ บุญเชิญ พนักงานสถานที่
นางนิพา นนทะภา พนักงานสถานที่
นางธนพร สุขจิตร์ พนักงานสถานที่
น.ส.ศศิธร พลอยจั่น พนักงานสถานที่
นายเจอร์ ธนูศร พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสงวน สัตพงษ์ พนักงานทั่วไป
น.ส.จิรภา สุทะวาวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพรณิภา ทองนุ่น นักวิชาการศึกษา
นางบุญส่ง ชูเที่ยง พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายประกิต สุขสุสัตย์ พนักงานขับรถยนต์
น.ส.ณัฐชยา ขำสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา
น.ส.พิมพ์พักตร์ บุญชูว์ นักวิชาการศึกษา
น.ส.กมลชนก สนิทพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสันติ พัฒนวิมลศิริกุล พนักงานขับรถยนต์
นายนัฐวุฒิ โคเทพ พนักงานขับรถยนต์

สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายณัฐพงษ์ ปานขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายอัมพร บัวที นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายสุชิน พันยุโดด พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
นายนเรศ บุญรอด พนักงานผลิตทดลอง ระดับ 2
นายประดิษฐ์ พันยุโดด พนักงานผลิตทดลอง ระดับ 2
นายก้าน สุนทร พนักงานผลิตทดลอง ระดับ 2
น.ส.วีรัตน์ เหลืองทองวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายไพฑูลย์ รอดเพ็ชร พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายกิตติพงษ์ พรหมศรี นักวิชาการประมง
น.ส.ธิดารัตน์ พันยุโดด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.วิภารัตน์ เปียปาน พนักงานทั่วไป
นายสว่าง ศรีแสงฉาย พนักงานทั่วไป
นายคเชนทร์ จันทราศรี พนักงานทั่วไป
นางลำเพย สุวรรณชัยชนะ พนักงานสถานที่
นางพรธิพา ศรีแสงฉาย พนักงานสถานที่
นายทรงพล ผายภูมิพรึก พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสุวินัย ปานขาว นักวิชาการประมง
นายอาคม ชมสุข พนักงานทั่วไป

สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายปณิธาน แก้วจันทวี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวีรกิจ จรเกตุ นักวิชาการประมงชำนาญการ
น.ส.นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์ นักวิชาการประมง
น.ส.โสภี วิชัยเมือง พนักงานผลิตทดลอง ระดับ 2
น.ส.ภาสุรี นุสโร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาควิชาชีววิทยาประมง

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายณรงค์ วีระไวทยะ รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นางชัชรี แก้วสุรลิขิต รองศาสตราจารย์
นางธนิษฐา ทรรพนันทน์ รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นางจารุมาศ เมฆสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายปรัชญา มุสิกสินธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.อนงค์ จีรภัทร์ รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายสมหมาย เจนกิจการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายนิติ ชูเชิด รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายเกรียงไกร สถาพรวานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นางไพลิน จิตรชุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.พัชรี ครูขยัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายสันติ พ่วงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.จันทนา ไพรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายปิยจิต ประทีปะเสน อาจารย์
นายถิรวัฒน์ รายรัตน์ อาจารย์
นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายศิลป์ชัย มณีขัติย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นายจิระ ภูมิขนอน พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
น.ส.อุมาพร บัวคำภู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นางอุทัยรัตน์ ณ นคร ศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.สุภาวดี พุ่มพวง รองศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.อรพินท์ จินตสถาพร รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายวราห์ เทพาหุดี รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายนนทวิทย์ อารีย์ชน รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายเรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ อาจารย์ (ดร.)
นายชุมพล ศรีทอง อาจารย์ (ดร.)
นายธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายสรณัฏฐ์ ศิริสวย อาจารย์
น.ส.อรพร หมื่นพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นางณิชนันทน์ แมคมิลแลน อาจารย์ (ดร.)
น.ส.อิสริยา วุฒิสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายสุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ (ดร.)
นายพัฒนพล ขยันสำรวจ อาจารย์ (ดร.)
นายสาทิต ฉัตรชัยพันธ์ อาจารย์ (ดร.)
น.ส.อัครศิริ แสงสว่าง อาจารย์ (ดร.)
นายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสุภาณี แจ่มขำ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นายคำภา อวนศรี พนักงานผลิตทดลอง
น.ส.สมศรี กลั่นน้ำเค็ม พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
นางสมหมาย เงินพา พนักงานสถานที่
นางขจร ยิ้มจู ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
น.ส.บุญวดี พราหมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ณัฐชพร ทองดอนแช่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายวชิระ ใจงาม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ดร.)
นายโดมม์ ลิมปิวัฒน นักวิทยาศาสตร์

ห้องสมุดคณะประมง

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นางพวงทิพย์ จันทรคร พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
นางกมลทิพย์ ยอดรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ศูนย์เครื่องมือกลาง

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
น.ส.ชญานิษฐ์ สุนทระ นักวิทยาศาสตร์
นายสถิตย์ หมอสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายสหภพ ดอกแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการ (ดร.)

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายวิชิต เสมาชัย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายสุทิน สมบูรณ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายอนุกูล เอมอิ่ม นักวิชาการประมง

สถานีวิจัยประมงศรีราชา

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายอลงกต อินทรชาติ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายนิติพัฒน์ พลอยประดับ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
น.ส.พลอยณิศา ชูไกรพินิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายลิขิต ชูชิต นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายรัฐวิทย์ สุ่มประเสริฐ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
นายเสวก ชาวแพรกน้อย นายเรือปฏิบัติการ
นายอศิรวัฒน์ ปรีชา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวีรพัฒน์ จูฑะสุต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.กนกวรรณ ขาวด่อน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายชัตชวาลย์ ปานยิ้ม นายท้ายเรือกลชายทะเล
นายเกรียงศักดิ์ สรสิริ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
นายพรหมพิเชษฐ์ ศรีนวล พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
นายสมชาย สกาวจิต พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
นายสาโรจน์ เริ่มดำริห์ นักวิชาการประมง
นายอนันต์ เพ็ญพิทักษ์ นายท้ายเรือกลชายทะเล
นายเอกลักษณ์ ลูกจันทร์ พนักงานห้องปฏิบัติการ

สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นางฐิติญา อรชุน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ (ดร.)
นายสมหวัง ณัฐวุฒิ พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
น.ส.วาสนา อากรรัตน์ นักวิชาการประมง
นายธีระพงษ์ ทองดี พนักงานทั่วไป
นายภานุมาศ หุ่นยนต์ พนักงานทั่วไป
นายจักพันธ์ แดงกระจ่าง พนักงานทั่วไป

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายวิสัย คงแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายเดชา ดวงนามล นักวิจัยชำนาญการ
น.ส.ปาลาวี เอื้องาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นนายสหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ นักวิจัยชำนาญการ (ดร.)
นายสาคร จันทร์มา วิศวกรชำนาญการ
น.ส.วรางคณา เรื่องลือ นักวิชาการพัสดุ
นางอารีย์ ถลาง พนักงานสถานที่
นายก็หม่ารีกิ้น ถลาง พนักงานทั่วไป
นายก้อเดช ฤทธิรงค์ พนักงานทั่วไป
นายทรงศักดิ์ ทองสุข พนักงานทั่วไป
น.ส.นาขวัญ หิรัญโรจน์ พนักงานทั่วไป
น.ส.ข้อตี่ย๊ะ ฤทธิรงค์ พนักงานสถานที่
นายสุรศักดิ์ ทองปัสโน พนักงานขับรถยนต์
น.ส.ฝารีด้า เอื้องาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายทินกร สำนัก ผู้ปฏิบัติงานประมง
นายธเนศ อินตัน นายท้ายเรือกลชายทะเล
นายประลินทร์ ไกรวิชัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
น.ส.เกศรินทร์ รามณี นักวิจัย
นางจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร
นายปิยวัฒน์ พรมรักษา นักวิจัย