Skip to main content

ติดต่อหน่วยงานภายในคณะประมง

คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ / โทรสาร 02-9428364 

 

หน่วยงาน เบอร์โทรภายใน เบอร์โทรภายนอก
คณบดี 644083 02-942-8936
เลขานุการคณะประมง 644084 -
งานบริหารและธุรการ 644076 02-942-8894
งานบริการการศึกษา 644077 -
งานคลังและพัสดุ 644078 -
งานแผนและประกันคุณภาพ 644079 -
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 644080 -
ภาควิชาการจัดการประมง 641384,641385 02-579-7642
ภาควิชาชีววิทยาประมง 644094,644095 02-942-8701
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 644092,644093 02-942-8644-5
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 644071 02-579-2924 , 02-579-7827
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 641678,641381 02-579-7610 , 02-561-4288
ศูนย์บริหการงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ 644079 -
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ - -
ห้องสมุด 644070 -
Call Us

+66-2942-8894

Address

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.