เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30น.
เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries


บุคลากรคณะประมง

 ภาควิชาการจัดการประมง   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
น.ส.จิราภัษ อัจจิมางกูร รองศาสตราจารย์ 0446 ป.โท สาย ก
นางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0735 ป.โท สาย ก
นายเมธี แก้วเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 2720 ป.เอก สาย ก
นายวรัณทัต ดุลยพฤกษ์ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.12 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) พ.156 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.ศิริสุดา จำนงทรง พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.154 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.223 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ อาจารย์ (ดร.) 3885 ป.เอก สาย ก
 น.ส.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ พนักงานอาจารย์ พ.502 ป.โท พนักงาน.ก
นางกาญจนา นาคแสงทอง พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 0761 ปวช ลูกจ้างประจำ
น.ส.ดวงรัตน เลพันดุง พนักงานทั่วไป 0045 ป.6 พนง.เงินรายได้
 ภาควิชาชีววิทยาประมง   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
น.ส.อนงค์ จีรภัทร์ รองศาสตราจารย์ (ดร.) 0425 ป.เอก สาย.ก
นายสมหมาย เจนกิจการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0426 ป.โท สาย.ก
นายนิติ ชูเชิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 0427 ป.เอก สาย.ก
นางธนิษฐา ทรรพนันทน์ รองศาสตราจารย์ (ดร.) 0428 ป.เอก สาย.ก
นางจารุมาศ เมฆสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ (ดร.) 0429 ป.เอก สาย.ก
นางชัชรี แก้วสุรลิขิต รองศาสตราจารย์ 3610 ป.โท สาย.ก
นายปรัชญา มุสิกสินธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 3235 ป.เอก สาย.ก
นายณรงค์ วีระไวทยะ รองศาสตราจารย์ (ดร.) 3882 ป.เอก สาย.ก
นายเกรียงไกร สถาพรวานิชย์ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.56 ป.เอก พนักงาน.ก
นางไพลิน จิตรชุ่ม พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.244 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.พัชรี ครูขยัน พนักงานอาจารย์ พ.964 ป.โท พนักงาน.ก
นายสันติ พ่วงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) พ.1740 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.จันทนา ไพรบูรณ์ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.1821 ป.เอก พนักงาน.ก
นายปิยจิต ประทีปะเสน พนักงานอาจารย์ พ.2666 ป.โท พนักงาน.ก
นายถิรวัฒน์ รายรัตน์ พนักงานอาจารย์ พ.3184 ป.โท พนักงาน.ก
นางนันทวัน เนตรสาน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 0424 มศ.3 สาย.ค
นายศิลป์ชัย มณีขัติย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 3085 ป.โท สาย.ข
นายจิระ ภูมิขนอน พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0768 มศ.3 ลูกจ้างประจำ
 นางศุภจิตร ทวีวิโรตม์กิตติ พนักงานทั่วไป จ้างเหมา มศ.3 จ้างเหมา
นางหทัยรัตน์ สุดตา นักวิทยาศาสตร์ 4087 ป.โท พนง.เงินรายได้
น.ส.อุมาพร บัวคำภู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2256 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
 ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายวันชัย วรวัฒนเมธีกุล รองศาสตราจารย์ (ดร.) 0442 ป.เอก สาย.ก
นายพงษ์เทพ วิไลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 3086 ป.เอก สาย.ก
น.ส.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 3606 ป.เอก สาย.ก
นางปัทมา ระตะนะอาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 3612 ป.เอก สาย.ก
น.ส.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 3613 ป.เอก สาย.ก
นางกังสดาลย์ บุญปราบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 3614 ป.เอก สาย.ก
นายจุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ (ดร.) 3857 ป.เอก สาย.ก
น.ส.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 1473 ป.เอก สาย.ก
น.ส.จีรวรรณ มณีโรจน์ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.463 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.เปรมวดี เทพวงศ์ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.877 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.1595 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.จีรภา หินซุย พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.1993 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.นวพร วรรณวิศาล พนักงานอาจารย์ พ.2310 ป.โท พนักงาน.ก
นางชไมพร อักกาญจน์วาณิชย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 1796 ป.โท สาย.ข
นางดวงเดือน วารีวะนิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 2761 ป.โท สาย.ข
นางมีนา ปานทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 1764 ป.โท สาย.ค
นางจินตนา สมศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 0461 ป.ตรี สาย.ค
นางพิศมัย ศรีจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3426 ปวช. พนง.เงินรายได้
น.ส.ประภา รุ่งเรือง พนักงานสถานที่ 4411 ม.3 พนง.เงินรายได้
 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายยนต์ มุสิก รองศาสตราจารย์ (ดร.) 0436 ป.เอก สาย.ก
นางอุทัยรัตน์ ณ นคร ศาสตราจารย์ (ดร.) 1635 ป.เอก สาย.ก
นายนนทวิทย์ อารีย์ชน รองศาสตราจารย์ (ดร.) 2692 ป.เอก สาย.ก
น.ส.อรพินท์ จินตสถาพร รองศาสตราจารย์ (ดร.) 3087 ป.เอก สาย.ก
นายวราห์ เทพาหุดี รองศาสตราจารย์ (ดร.) 3088 ป.เอก สาย.ก
น.ส.สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ 3238 ป.โท สาย.ก
นายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 3615 ป.เอก สาย.ก
น.ส.สุภาวดี พุ่มพวง รองศาสตราจารย์ (ดร.) 3883 ป.เอก สาย.ก
นายเรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 3237 ป.เอก สาย.ก
 นายสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 3887 ป.เอก สาย.ก
นายประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.39 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.อรพร หมื่นพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงาน) (ดร.) พ.2173 ป.เอก พนักงาน.ก
นายชุมพล ศรีทอง พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.98 ป.เอก พนักงาน.ก
นายธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.501 ป.เอก พนักงาน.ก
นายสรณัฏฐ์ ศิริสวย พนักงานอาจารย์ พ.507 ป.โท พนักงาน.ก
นางณิชนันทน์ แมคมิลแลน พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.2415 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.อิสริยา วุฒิสินธุ์ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.965 ป.เอก พนักงาน.ก
นายสุชาติ อิงธรรมจิตร์ พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.2751 ป.เอก พนักงาน.ก
นายสุขกฤช นิมิตรกุล พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.3115 ป.เอก พนักงาน.ก
นายสุบรรณ เสถียรจิตร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 1897 ป.ตรี สาย.ข
นายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 2762 ป.โท สาย.ข
น.ส.พิไลลักษณ์ พันธุ์ประพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 2063 ปวช สาย.ค
นางสุภาณี แจ่มขำ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 2147 มศ.3 สาย.ค
นายสมศักดิ์ แจ่มวิถีเลิศ ช่างไม้ ระดับ ช 4 0755 ม.3 ลูกจ้างประจำ
น.ส.สมศรี กลั่นน้ำเค็ม พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0762 ป.4 ลูกจ้างประจำ
นายอัครเดช ฤทธิ์จันดี พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0765 ม.6 ลูกจ้างประจำ
นายเกียรติศักดิ์ อยู่คง พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0766 ป.4 ลูกจ้างประจำ
นายกิติพจน์ มนูญพงศ์พันธุ์ พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0770 ป.4 ลูกจ้างประจำ
นายทองจันทร์ จงนอก พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0786 ม.6 ลูกจ้างประจำ
นายสุรพล สืบเสาะ พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0788 มศ.5 ลูกจ้างประจำ
นายสุพัฒน์กิจ พรหมหาญ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 2 0794 ปวช ลูกจ้างประจำ
นายคำภา อวนศรี พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0795 ม.6 ลูกจ้างประจำ
นายประจวบ ภูมิขนอน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 0796 ปวช ลูกจ้างประจำ
นายเพิ่มลาภ พูลเพิ่มพันธ์ พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0797 ป.4 ลูกจ้างประจำ
นายสมหมาย เงินพา พนักงานสถานที่ 4897 ป.4 พนง.เงินรายได้
 นางขจร ยิ้มจู ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 0053 ปวช. พนง.เงินรายได้
 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายสหภพ ดอกแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พ.1611 ป.โท พนักงาน ข
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายวิชิต เสมาชัย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 3080 ป.ตรี สาย.ข
นายสุทิน สมบูรณ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 3082 ป.โท สาย.ข
น.ส.ระพร สุขสมยา พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 0780 ป.โท ลูกจ้างประจำ
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
น.ส.จิตติมา อายุตตะกะ รองศาสตราจารย์ (ดร.) 0416 ป.เอก สาย ก
นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 0417 ป.เอก สาย ก
นายมณฑล อนงค์พรยศกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 2763 ป.เอก สาย ก
นายเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ (ดร.) 3616 ป.เอก สาย ก
นายธีระพงศ์ ด้วงดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3617 ป.โท สาย ก
นางจินตนา สและน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.) 3618 ป.เอก สาย ก
น.ส.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3889 ป.โท สาย ก
นายอนุกรณ์ บุตรสันติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (พนักงาน) (ดร.) พ.91 ป.เอก พนักงาน.ก
นายจรวย สุขแสงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (พนักงาน) (ดร.) พ.243 ป.เอก พนักงาน.ก
นายสุชาย วรชนะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงาน)(ดร.) พ.312 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.จิตราภรณ์ ฟักโสภา พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.794 ป.เอก พนักงาน.ก
น.ส.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.1766 ป.เอก พนักงาน.ก
นายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล พนักงานอาจารย์ พ.966 ป.โท พนักงาน.ก
น.ส.นภาขวัญ แหวนเพชร พนักงานอาจารย์ (ดร.) พ.2893 ป.เอก พนักงาน.ก
นายทวิส น้อยวงษ์ พนักงานเลี้ยงสัตว์ ระดับ บ 1 1940 ป.6 ลูกจ้างประจำ
นางกัญยภัทร ผุยเพ็ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1435 ปวส. พนง.เงินรายได้
น.ส.พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2779 ปวส. พนง.เงินรายได้
นางทองสุข วัดเมือง พนักงานสถานที่ 2862 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นางหนูจี จันทรัตน์ พนักงานทั่วไป 0046 ม.3 พนง.เงินรายได้
 น.ส.นุชจรีย์ อุ่นดี นักวิทยาศาสตร์ 0052 ป.โท พนง.เงินรายได้
สำนักงานเลขานุการ   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายกำจัด รื่นเริงดี ผู้อำนวยการกอง 2259 ป.ตรี สาย.
นางดวงพร ทรงศิริกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 2184 ป.ตรี สาย.ข
นางอารีย์ ตั้งวงศ์วิวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 2397 ป.ตรี สาย.ค
น.ส.สุวันนา ด้วงสโมสร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 3236 ป.ตรี สาย.ค
นายธรรมนูญ จันทร์ปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พ.125 ป.ตรี พนักงาน.ค
นายประคุณ ศาลิกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พ.395 ป.ตรี พนักงาน.ข
น.ส.เพ็ญนภา แก้วคงดี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ พ.503 ป.ตรี พนักงาน.ค
นายชัยโย กาญจนอักษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ พ.276 ป.โท พนักงาน.ค
นายเกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พ.929 ป.ตรี พนักงาน.ค
น.ส.ดวงใจ บัวแก้ว บุคลากรปฏิบัติการ พ.1412 ป.ตรี พนักงาน.ค
น.ส.สุพัตรา พันธ์ไม้สี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ พ.1613 ป.ตรี พนักงาน.ค
นายภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พ.1739 ป.ตรี พนักงาน.ข
น.ส.กาญจนา ทองเครือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ พ.1765 ป.ตรี พนักงาน.ค
นายวีรพัฒน์ จูฑะสุต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พ.2356 ป.ตรี พนักงาน.ค
น.ส.จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พ.2622 ป.ตรี พนักงาน.ค
น.ส.กมลชนก อุปริกธาติพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พ.2730 ป.ตรี พนักงาน.ข
น.ส.จำนงค์ รักช้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 2990 ป.ตรี พนักงาน.ค
น.ส.ปนัดดา หมัดมี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พ.3154 ป.ตรี พนักงาน.ค
นายภูมิยศ ภูมิขนอน พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 0754 ม.3 ลูกจ้างประจำ
นางศุภินทรา ภู่เงิน พนักงานธุรการ ระดับ ส 2 0769 ป.ตรี ลูกจ้างประจำ
นายสุรพล จูฑะภักดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2 1766 มศ.3 ลูกจ้างประจำ
นายวิเชียร บุญเจือ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ระดับ บ 2 0771 ป.ตรี ลูกจ้างประจำ
นายฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2 0800 ป.ตรี ลูกจ้างประจำ
นายปรีชา ถาวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0006 ป.ตรี พนักงานราชการ
น.ส.ดวงกมล หวังแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3153 ปวส พนง.เงินรายได้
นายทิวากร ศรีตะวัน นักวิชาการศึกษา 3211 ป.โท พนง.เงินรายได้
นายอุดมทรัพย์ เข็มเพชร พนักงานขับรถยนต์ 3668 ปวส. พนง.เงินรายได้
น.ส.บัวจันทร์ ปัดแก้ว พนักงานสถานที่ 4149 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายนฤคม รัตนภูมิ พนักงานทั่วไป 4150 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นางสุปราณี สุขสมบูรณ์ พนักงานสถานที่ 4190 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นางสุพรรณ บุญเชิญ พนักงานสถานที่ 4148 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นางนิพา นนทะภา พนักงานสถานที่ 4347 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นางธนพร สืบวงษ์ฟัก พนักงานทั่วไป 1165 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
น.ส.ศศิธร พลอยจั่น พนักงานสถานที่ 4147 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายเจอร์ ธนูศร พนักงานรักษาความปลอดภัย 4777 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายสิทธินันท์ พงษ์วัน พนักงานขับรถยนต์ 4534 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายสงวน สัตพงษ์ พนักงานทั่วไป 4535 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายประเสริฐศักดิ์ พิเชฐเจษฎา พนักงานขับรถยนต์ 5180 ปวช พนง.เงินรายได้
น.ส.จิรภา สุทะวาวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3235 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
นางพรณิภา ทองนุ่น นักวิชาการศึกษา 4787 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
นายจักรวาล บันดร นักวิชาการศึกษา 4732 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
นายชัยณรงค์ บรรจงศิลป์ พนักงานขับรถยนต์ 3045 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นางบุญส่ง ชูเที่ยง พนักงานรักษาความปลอดภัย 4430 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายอำนาจ คำแสง พนักงานขับรถยนต์ 0067 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายนงค์ บุตรดี พนักงานทั่วไป จ้างเหมา มีความสามารถ จ้างเหมา
นายทัน ดาวกระจาย พนักงานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมา มีความสามารถ จ้างเหมา
นายสิงขร ชื่นชม พนักงานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมา มีความสามารถ จ้างเหมา
นายวิญญา จันโท พนักงานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมา มีความสามารถ จ้างเหมา
นายสุริยะ ดาวกระจาย พนักงานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมา มีความสามารถ จ้างเหมา
นายวิท พงศ์สมบูรณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมา มีความสามารถ จ้างเหมา

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายปรีดา กุลเสวตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พ.2008 ป.ตรี พนักงาน.ค
น.ส.ณัฐชพร ทองดอนแช่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พ.863 ป.โท พนักงาน.ค
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายวชิระ ใจงาม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ พ.2355 ป.โท พนักงาน.ข
นายโดมม์ ลิมปิวัฒ นักวิทยาศาสตร์ 3372 ป.ตรี พนักงานเงินรายได้
ห้องสมุดคณะประมง   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นางกมลทิพย์ ยอดรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2738 ปวส. พนง.เงินรายได้
น.ส.นันทวัน อัมภรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4393 ปวส. พนง.เงินรายได้
นางพวงทิพย์ จันทรคร พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0758 ปวส. ลูกจ้างประจำ
นางหนูคลาย รักษ์จำรูญ พนักงานพิมพ์ จ้างเหมา จ้างเหมา
ศูนยเครื่องมือกลาง   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
น.ส.ชญานิษฐ์ สุนทระ นักวิทยาศาสตร์ 0107 ป.ตรี พนักงานราชการ
นายสถิตย์ หมอสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ 2840 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
สถานีวิจัยประมงศรีราชา   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายอลงกต อินทรชาติ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 2135 ป.โท สาย.ข
นายนิติพัฒน์ พลอยประดับ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 2260 ป.ตรี สาย.ข
น.ส.พลอยณิศา ชูไกรพินิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 2730 ป.โท สาย.ค
นายรัฐวิทย์ สุ่มประเสริฐ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ พ.360 ป.ตรี พนักงาน.ค
นายเสวก ชาวแพรกน้อย นายเรือปฏิบัติการ พ.430 ป.ตรี พนักงาน.ค
นายอศิรวัฒน์ ปรีชา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พ.742 ป.โท พนักงาน.ข
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พ.123 ป.โท พนักงาน.ข
น.ส.กนกวรรณ ขาวด่อน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พ.2256 ป.โท พนักงาน.ข
นายสมเดช ชูอำไพ ช่างไม้ ระดับ ช 3 1686 ป.6 ลูกจ้างประจำ
นายชัตชวาลย์ ปานยิ้ม นายท้ายเรือกลชายทะเล ระดับ ส 3 1688 ป.6 ลูกจ้างประจำ
นายทรัพย์ ศรีไพโรจน์ พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 1689 ป.7 ลูกจ้างประจำ
นายสมบูรณ์ เชื้อชาวนา พนักงานผลิตทดลอง ระดั ส 2 1812 ป.4 ลูกจ้างประจำ
นายพรหมพิเชษฐ์ ศรีนวล พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 1946 ป.4 ลูกจ้างประจำ
นายสมชาย สกาวจิต พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 1947 ปว. ลูกจ้างประจำ
นายเกรียงศักดิ์ สรสิริ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 1945 ป.6 ลูกจ้างประจำ
นายสาโรจน์ เริ่มดำริห์ นักวิชาการประมง พป.008 ป.โท พนง.เงินรายได้
นายสาธิต จำติ๊บ นายท้ายเรือกลชายทะเล 2219 ป.6 พนง.เงินรายได้
นางสมทรง ประชุมพันธ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ 2333 ป.5 พนง.เงินรายได้
นายอนันต์ เพ็ญพิทักษ์ นายท้ายเรือกลชายทะเล 3116 ม.6 พนง.เงินรายได้
นายเอกลักษณ์ ลูกจันทร์ พนักงานห้องปฏิบัติการ 2220 ม.3 พนง.เงินรายได้
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ    
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายลิขิต ชูชิต นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 2376 ป.ตรี สาย.ข
นายอัมพร บัวที นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 2537 ป.ตรี สาย. ข
นายเทพบุตร เวชกามา ผู้ปฏิบัติงานประมงชำนาญงาน 2377 ป.ตรี สาย. ค
นางรัชกร อรชุน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2719 ป.ตรี สาย. ค
นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม นักวิชาการประมงชำนาญการ พ.1612 ป.โท พนักงาน.ข
นายวิสุทธิ์ พรมเอี่ยม พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 1681 ป.4 ลูกจ้างประจำ
นายสมหวัง ณัฐวุฒิ พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 1680 ม.6 ลูกจ้างประจำ
นายอำนาจ ศรีสุภาวดี ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 2 1679 มศ.5 ลูกจ้างประจำ
นายวัฒนา ศรีสุภาวดี พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 1682 ป.7 ลูกจ้างประจำ
น.ส.โสภี วิชัยเมือง พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 1683 ป.6 ลูกจ้างประจำ
น.ส.วาสนา อากรรัตน์ นักวิชาการประมง 2851 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
นายธีระพงษ์ ทองดี พนักงานทั่วไป 0851 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายภานุมาศ หุ่นยนต์ พนักงานทั่วไป 2439 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายประจวบ แดงกระจ่าง พนักงานทั่วไป 5310 ม.6 พนง.เงินรายได้
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน    
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายปณิธาน แก้วจันทวี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พ.930 ป.โท พนักงาน.ข
นายณัฐพงษ์ ปานขาว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พ.2771 ป.โท พนักงาน.ข
นายสุชิน พันยุโดด พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0792 ป.6 ลูกจ้างประจำ
นายนเรศ บุญรอด พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0801 ป.6 ลูกจ้างประจำ
นายประดิษฐ์ พันยุโดด พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0802 ป.6 ลูกจ้างประจำ
นายผจงวิศิษฏ์ ศรีเลิศวุฒิ พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0803 ป.ตรี ลูกจ้างประจำ
นายก้าน สุนทร พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0804 ปวช ลูกจ้างประจำ
นายบันเจิด กราบทอง พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2 0805 ป.6 ลูกจ้างประจำ
น.ส.วีรรัตน์ เหลืองทองวัฒนา นักวิชาการประมง 2839 ป.โท พนง.เงินรายได้
นายไพฑูรย์ รอดเพ็ชร พนักงานรักษาความปลอดภัย 3210 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายกิตติพงษ์ พรหมศรี นักวิชาการประมง 0007 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
น.ส.ธิดารัตน์ พันยุโดด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2820 ปวส. พนง.เงินรายได้
นายภาณุ วงษ์พงษ์แพทย์ พนักงานทั่วไป 3193 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
น.ส.พศิตา ชมทอง พนักงานทั่วไป 3802 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
น.ส.วิภารัตน์ เปียปาน พนักงานทั่วไป 3938 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายสว่าง ศรีแสงฉาย พนักงานทั่วไป 4213 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายคเชนทร์ จันทราศรี พนักงานทั่วไป 4268 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นางลำเพย สุวรรณชัยชนะ พนักงานสถานที่ 0048 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นางพรธิพา ศรีแสงฉาย พนักงานสถานที่ 0049 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
ยทรงพล ผายภูมิพรึก พนักงานรักษาความปลอดภัย 0051 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายสุวินัย ปานขาว นักวิชาการประมง 0054 ป.โท พนง.เงินรายได้
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายวีรกิจ จรเกตุ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พ.2936 ป.ตรี พนักงาน.ข
น.ส.นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์ นักวิชาการประมง 0005 ป.ตรี พนักงานราชการ
น.ส.ภาสุรี นุสโร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2852 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขที่ วุฒิการศึกษา สาย
นายวิสัย คงแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการ 3166 ป.ตรี สาย.ข
นายเดชา ดวงนามล นักวิจัยชำนาญการ พ.899 ป.โท พนักงาน.ข
น.ส.ปาลาวี เอื้องาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พ.910 ป.ตรี พนักงาน.
นายสหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัยชำนาญการ พ.983 ป.โท พนักงาน.ข
นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ นักวิจัยปฏิบัติการ พ.1342 ป.โท พนักงาน.ข
นายสาคร จันทร์มา วิศวกรชำนาญการ พ.898 ป.ตรี พนักงาน.
น.ส.วรางคณา เรื่องลือ นักวิชาการพัสดุ 3927 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
นางอารีย์ ถลาง พนักงานสถานที่ 3329 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
ยก็หม่ารีกิ้น ถลาง พนักงานทั่วไป 0059 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
ก้อเดช ฤทธิรงค์ พนักงานทั่วไป 0058 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
ายทรงศักดิ์ ทองสุข พนักงานทั่วไป 0061 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
.ส.นาขวัญ หิรัญโรจน์ พนักงานทั่วไป 0056 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
ายปริญญา เผือกผุด พนักงานทั่วไป 0060 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
น.ส.ข้อตี่ย๊ะ ฤทธิรงค์ พนักงานสถานที่ 0057 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายสุรศักดิ์ ทองปัสโน พนักงานขับรถยนต์ 0055 ปวส. พนง.เงินรายได้
น.ส.ฝารีด้า เอื้องาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 0066 มีความสามารถ พนง.เงินรายได้
นายทินกร สำนัก ผู้ปฏิบัติงานประมง 0164 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
นายธเนศ อินตัน นายท้ายเรือกลชายทะเล 0065 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
นายประลินทร์ ไกรวิชัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 0063 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
น.ส.โรจนา ขุนบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พ.1598 ป.ตรี พนักงาน.
น.ส.เกศรินทร์ รามณี นักวิจัย 0531 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
นายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา นักวิจัย 0532 ป.โท พนง.เงินรายได้
น.ส.เตือนใจ ปิยัง เจ้าหน้าที่วิจัย 0640 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
นางจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร 0764 ป.ตรี พนง.เงินรายได้
นายเอกภักดิ์ ซื่อตรง ช่างเทคนิค 4052 ปวช. พนง.เงินรายได้


คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900