เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30น.
เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries


คณบดีคณะประมง

 
รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ffisspm@ku.ac.th 
 

รองคณบดี


รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผศ.ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ 
 ffiscrs@ku.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
 ffiskks@ku.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์
ffisptw@ku.ac.th
 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
 ffiswak@ku.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 ffisttn@ku.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
 ffissnw@ku.ac.th
 
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล
sukkrit14@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์
ffisjts@ku.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์
ffisjwm@ku.ac.th
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.นภาขวัญ แหวนเพชร
 tearna@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ร.สันติ พ่วงเจริญ 
 ffisstp@ku.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน
ดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์ 
 ffissci@ku.ac.th
 
เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะประมง

เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะประมง
ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา 

 ffisjpp@ku.ac.th
 
เลขานุการคณะประมง

เลขานุการคณะประมง
นายกำจัด รื่นเริงดี
 ffiskjr@ku.ac.th
 
 


คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900