เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30น.
เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries


คณะประมงเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ และผลิตบุคลากร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดสู่สังคม
1) พัฒนาคณะประมงเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
3) สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
4) ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ
พัฒนาคณะประมงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดสู่สังคม


คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900