ภาษาไทย    English

ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬน
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
สถานีวิจัยกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ

ผศ.ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ


ณะประมง มีอาคารสถานที่สำหรับการเรียนการสอนการวิจัยของคณะประมงภายในวิทยาเขตบางเขน  จะอยู่รวมกันทั้งหมดที่บริเวณด้านทิศเหนือติดกับถนนวิภาวดีรังสิตและคลองบางเขน ประกอบด้วย
 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ เป็นที่ตั้งของสำนักงานคณบดี สำนักงานเลขานุการคณะฯ ภาควิชาชีววิทยาประมง  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ และศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง 
 อาคารโชติสุวัตถิ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 
 อาคารจินดาเทียมเมธ เป็นที่ตั้งของส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง และห้องปฏิบัติการรวม 
 อาคารเมฆบุญพราหมณ์ เป็นที่ตั้งของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาการจัดการประมง และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
 อาคารวลัยลักษณ์ เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ และห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ 
 อาคารทัสนีสรสุชาติ เป็นที่ตั้งของโรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์น้ำ 
อาคารโรงงานต้นแบบอาหารสัตว์น้ำ 
 อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์ เป็นที่ตั้งของอาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน 
 อาคารวิทย์ธารชลานุกิจ เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ 
 อาคารศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ

     นอกจากนี้คณะประมงยังมีสถานีวิจัย 4 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การฝึกงานนิสิต เป็นสถานที่สำหรับการทำการวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต และเป็นสถานที่ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ประกอบด้วย 
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
สถานีวิจัยประมงศรีราชา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

คณะประมงมีเรือสำรวจวิจัย สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การฝึกงานนิสิต และการวิจัย 1 ลำ คือ เรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์ 1 ระวางขับน้ำ 87 ตันกรอสคณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8894
 • โทรสาร:
  0-2942-8894
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900.