ภาษาไทย    English


ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬน
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
สถานีวิจัยกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ

ผศ.ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 
2) ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
4) ส่งเสรืม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

FISH
Family = ผูกพัน
Intelligence = สร้างสรรค์ปัญญา
Spirit = นำพาสำนึกดี
Honesty = มีความซื่อสัตย์
ผูกพัน สร้างสรรค์ปัญญา นำพาสำนึกดี มีความซื่อสัตย์
1) เป็นผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2) เป็นผู้นำการวิจัย และนวัตกรรมด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4) ชุมชนและสังคมมีความเข้มเแข็งจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ 
5) ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
6) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล


คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8894
 • โทรสาร:
  0-2942-8894
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900.